חוזר סוף שנה 2020

לקוחות נכבדים,

להלן מובאים לפניכם תמצית עדכונים הרלוונטיים לתום שנת המס 2020 ולהערכות לקראת שנת המס 2021, סוגיות מיסויות המתעוררות לאחרונה שעשויות להשליך משמעותיות על אופן חישוב המס, מידע מדבר השלכות המשבר על הדוחות הכספיים ושוק האשראי.
החומר בחוזר זה הינו תמציתי ומטרתו לסייע לעוסקים ולחברות במידע רלוונטי עדכני. חומר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ אישי.
במסגרת החוזר נדון בנושאים הבאים:
עדכוני מיסים
הנחיות כלליות ליחידים וחברות:
מענקי קורונה חובת רישום ומיסוי
פחת מואץ על ציוד שנרכש בתקופת הקורונה
הארכת המועד לביצוע ספירת מלאי
חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה
פקדון מעסיקים עבור עובדים זרים

הנחיות לגבי חברות:
מיסוי חברות ארנק
העברת נכס מיחיד לחברה או מחברה לחברה לפי סעיף 104 לפקודה

הנחיות לגבי עצמאים / יחידים:
מעבר מעצמאי לחברה
מימוש אופציות שהוענקו במסלול סעיף 3(ט) לפקודה
תיקונים בצו סיווג מבוטחים בביטוח לאומי

עדכוני חשבונאות:
השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי

סקירת שוק האשראי
סקירת שוק האשראי בתקופת משבר הקורונה

Dear customers,
We have summarized the updates and recent tax issues for the 2020 tax year and preparation for 2021, that may have a significant impact on how the tax is calculated and information on the effects of the Corona crisis on the financial statements and credit market. The material in this newsletter is concise and aims to assist individuals and companies with up-to-date relevant information. This material is not a substitute for professional tax advice. In the framework of the newsletter, we will discuss the following issues:

Tax updates:

General guidelines for individuals and companies:
The Israeli tax authorities instigated a requirement to document and report Corona grants and the resulting tax associated with it.
Accelerated depreciation on equipment purchased during the corona period.
Extending the deadline for performing the year-end inventory count.
Reminder -which businesses are required to report "Double -entry accounting"
Regarding foreign workers- Employers obligation to deposit an amount in a bank account or pension company for their severance pay

Guidelines for companies:
Taxation of "Wallet Companies"- that a major portion of the income is from one client
Guidelines and taxes on the transfer of an asset from an individual to a company, or from one company to another under section 104 Income Tax Regulations.
Guidelines for self-employed / individuals:
Transition from self-employed to company
Exercise of options granted under section 3(9) of the Income Tax Regulations
Amendments to the definition of "insured persons" in Bituach Leumi

Accounting Institute Updates:
Implications of the corona crisis on financial reporting

Credit market overview:
Review of the credit market during the Corona crisis

להמשך קריאה לחץ כאן