חוזר עדכונים והערכות לקראת סוף שנת המס 2017

לקוח/ה יקר/ה!

להלן מובאים לפניכם תמצית עדכונים וסוגיות חקיקה שונות הרלוונטיות לקראת תום שנת המס 2017.

החומר בחוזר זה הינו תמציתי ומטרתו לסייע לעוסקים ולחברות במידע רלוונטי עדכני. חומר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ אישי.

במסגרת החוזר נדון בנושאים הבאים:

עדכונים לגבי חברות:

 • הורדת שיעור מס חברות
 • מיסוי חברות ארנק
 • מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכות מהחברה
 • יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים
 • הצעת חוק לתיקון סעיף 64 לפקודה – מיסוי חברות בית

עדכונים לגבי עצמאים:

 • עדכוני חקיקה בנוגע לפנסיית חובה לעצמאים

עדכונים לגבי חברות – פירוט:

הורדת שיעור מס חברות:

החל מיום 1.1.2018 ירד שיעור מס החברות ל-23% (בהשוואה לשנת המס 2017 בה שיעור מס חברות הינו 24% ובשנת המס 2016 – 25%).

מיסוי חברות ארנק:

מיסוי חברות ארנק נדון כבר מספר שנים, החל מחודש ינואר 2017 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נוסף סעיף 62א' לפקודת מס הכנסה.

כללי

משמעותו של החוק באופן כללי הוא שיש לחייב את בעל המניות במס אישי על הכנסות של חברה בבעלותו אשר תיכנס להגדרת "חברת ארנק".

חשוב – בחודש 10/2017 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברת ארנק אשר יפורטו בהמשך.

מהי "חברת ארנק"?

החוק מגדיר חברת ארנק כלהלן:

 1. חברת ניהול ומתן שירותי "נושא משרה":

חברת מעטים (זוהי חברה שהשליטה בה – החזקה של מעל 50% נמצאת אצל לא יותר מחמישה בני אדם) שהכנסותיה נובעות מפעילות יחיד כנושא משרה בחברה אחרת, או כמעניק שירותי ניהול, ששימש הוא או חברת המעטים כנושא משרה באותו חבר בני אדם אחר, ובלבד שאינו בעל מניות מהותי (החזקה של מעל 10%) בחבר בני האדם האחר.

 1. חברה הנותנת שירותי עבודה:

חברה שהכנסותיה נובעות מפעילות היחיד עבור חברה אחרת ומתקיימים יחסי עובד ומעביד עם החברה האחרת, ישנה חזקה על קיום יחסי עובד ומעביד במידה ולפחות 70% מהכנסות החברה שלו נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד, והשירות לאותו גורם ניתן לפחות 30 חודשים ברציפות מתוך תקופה של 4 שנים אחרונות כמו כן החברה לא מעסיקה יותר מ 3 עובדים.

מיסוי חברת ארנק:

חברה אשר תיכנס להגדרה זו, הכנסותיה יחויבו במס כהכנסת בעל המניות בחברה בשיעורי מס אישיים שלו , לרבות ביטוח לאומי.

דוגמאות:

 1. יחיד המשמש כמנכ"ל של חברה, לצורך דיווח על הכנסותיו הוא הקים חברת מעטים, חברת המעטים מקבלת דמי ניהול מהחברה בה הוא משמש כמנכ"ל. חברת המעטים נחשבת לחברת ארנק.
 2. עו"ד המועסק ע"י חברת עורכי דין באמצעות חברה ויותר מ-70% מהכנסות החברה נובעות מאותה חברה.

החרגת ענפים מסוימים מהגדרת חברת ארנק:

כפי שצוין לעיל, בחודש 10/17 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברות ארנק וזאת לעניין הגדרת החוק המתייחסת ליחס ההכנסות המהווה  70% כפי שצוין בסעיף 2 להגדרת חברת ארנק.

הענפים הינם:

 • אומנים.
 • סוכני ביטוח.
 • רופאים.

הרציונל שעומד מאחורי החרגת ענפים אלו:

חברות כאלה מקבלות אומנם את הכנסותיהם מלקוח אחד אבל הוא משמש צינור בלבד.

לדוגמה – סוכן ביטוח מעניק שירות ללקוחות רבים אולם את העמלות הוא מקבל במרוכז מחברת הביטוח.
אומן אשר מופיע בפני קהל רחב של רוכשי כרטיסים מקבל את כספו מהמארגן אשר גובה עבורו את הכספים.

כלומר – המבחן הוא מבחן הלקוח הישיר
בכל הענפים הללו בהם הלקוח המשלם איננו הלקוח הישיר אלא מהווה צינור בלבד – לא תחול הגדרת חברת ארנק על החברה.

גם אצל רופאים יש לבחון האם המטופלים הגיעו אל הרופא ישירות וקופת החולים מהווה צינור ואז הוא לא ייכלל בהגדרת חברת ארנק במידה והוא מאוגד כחברה בע"מ, אולם במידה והמטופל הינו של קופת חולים והרופא מטפל בו עבור קופת החולים – הוא יוגדר כחברת ארנק מאחר ועל פי מבחן הלקוח, קופת החולים הינה הלקוח והרופא עובד עבורה.

 

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכות מהחברה:

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, חוקק סעיף 3(ט1) לפקודה הקובע כי יראו משיכה של בעל מניות מהותי מחברה שבשליטתו-  כהכנסתו של בעל המניות מדיבידנד, ממשכורת או מדמי ניהול (עסק), לפי העניין.

לעניין זה "משיכה מחברה" הינה משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או העמדת נכס של חברה לשימושו של בעל המניות, והכול במישרין או בעקיפין.

משיכת כספים:

משיכת כספים מהחברה כוללת גם משיכה בדרך של הלוואות, השאלת נירות ערך או כל ערובה אחרת שהעמידה החברה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות.

מועד החיוב במס:

מועד החיוב במס יהיה בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה נמשכו הכספים.

חשוב!

כהיערכות לקראת תום שנה יש להפנות את תשומת הלב להוראות המעבר הקובעות כי סעיף 3(ט1) לא יחול על משיכות כספים המופיעות בדוחות החברה ליום 31.12.2016 ובלבד שהושבו לחברה עד ליום 31.12.2017. כספים שלא יושבו עד למועד זה יחויבו במס כאמור ביום 31.12.2017.

העמדה של נכס לשימוש בעל המניות המהותי:

בהגדרת "נכס" לעניין הסעיף 3(ט1) מופיעה רשימת נכסים סגורה הכוללת דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, חפצי אומנות, תכשיטים וכלי טיס ושיט שעיקר השימוש בהם הוא של בעל המניות. מועד החיוב במס, יהא בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות.

לעניין נכס מסוג דירה, יש לשים לב כי נקבעו הוראות מעבר ספציפיות למקרים בהם הועמד הנכס כאמור לשימוש של בעל המניות המהותי לפני יום 1 בינואר 2017, לרבות אפשרות להעביר את הדירה לבעל המניות בתנאים מסוימים עד ליום 31.12.2018.

יתרות הצבורות בקופות מרכזיות לפיצויים:

רקע:

רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה מספר 7/2016 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים אשר נועד להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות. מטרת החוזר הינה לצמצם את עודפי הכספים המופקדים בקופות המרכזיות, לפיכך נקבע כי כל עוד נותרו בקופה הפקדות עודפות, לא ניתן יהיה לנכות הוצאות בגין הפקדות שוטפות לקופות.

השימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות:

כל מעביד שיש בבעלותו כספים בקופה מרכזית לפיצויים חייב  לחשב את החבות לפיצויים לעובדיו  אשר היו מועסקים על ידו  ביום הקובע (היום הקובע הינו 31.12.2007) ולבחון את היתרות העומדות לזכותם בקופות אישיות על שמם למטרת פיצויים.

במידה ועלתה החבות לפיצויים לאותם עובדים, על הכספים הצבורים בקופות האישיות שלהם למטרת פיצויים, יש לייעד סכומים מהקופה המרכזית לפיצויים לכיסוי הפרש זה.

כמו כן יש לבחון האם ישנם כספי פיצויים שנתבעו ע"י עובדים אלו – סכומים אשר קיימת לגביהם תביעה יחשבו כ"סכום במחלוקת" (להלן: "הסכום במחלוקת").

במידה ולאחר הייעוד האמור לעיל בנטרול "הסכום במחלוקת", עדיין נותרה יתרת כספים בקופה המרכזית (להלן: "הסכום העודף") יחולו ההוראות הבאות:

במידה והסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים גבוה מ-10% מהחבות לעובדים עד 2007, לא תותר למעביד הוצאה לתשלום פיצויים לשנת 2017 עבור כלל עובדיו – עד לניצול הסכום שמעל 10% שאותו יש להפקיד למרכיב הפיצויים בקופות האישיות של כלל העובדים, ללא תלות במועד תחילת העסקתם, להפקדה יש לצרף אישור רו"ח או עו"ד המאשר כי הכספים המועברים מקורם ב"עודף בקופה המרכזית".

יתרת הסכום הצבור בקופה המרכזית לפיצויים יוכל לשמש על פי בחירת המעביד להעברה לקופות אישיות על שם העובדים אשר תחילת עבודתם אצל המעביד חלה לפני היום הקובע.

העברת הכספים מהקופות המרכזיות לפיצויים לקופות הגמל האישיות הרשומות על שם העובדים תבוא במקום ההפקדה השוטפת לפיצויים ולא תחשב למעביד כהוצאה.

מידי שנה יערך חישוב עפ"י ההנחיות עד לחיסול מוחלט של הקופה המרכזית, האישור יצורף לדוח השנתי של המעסיק שמוגש למס הכנסה.

משיכת כספים ע"י המעסיק מקופות מרכזיות:

משיכת כספים ע"י המעסיק מהקופות המרכזיות לפיצויים תחשב על ידו כהכנסה חייבת במס, בהתאם לסעיף 3(ד) להוראות הפקודה ויחולו ההוראות הבאות:

 • אם המשיכה נובעת מעודף הפקדה (הסכום שמעבר להתחייבות לעבדים עד 2007 בנוסף לסכום השנוי במחלוקת ובתוספת 10%) שנוצר בשנה השוטפת – תחשב המשיכה להכנסה מעסק, ונתין לקזז כנגדה הפסים שוטפים או מועברים מעסקה במידה וישנם.
 • אם המשיכה נובעת מעודף הפקדה שנוצר בשנים קודמות – תחשב המשיכה כהכנסה חייבת בשנה שבה נמשכו הכספים, אך לא תחשב כהכנסה מעסק וניתן יהיה לקזז כנגדה הפסדים שוטפים בלבד.
 • תשלום (השלמה) מהקופה לבעל שליטה מוגבל בתקרה בסך 12,230 ש"ח לשנת ותק, ולא ניתן לקזז בגינו הפסד כנגד עודף תשלום לבעל המניות.

אם לא תינתנה הנחיות לחברה המנהלת את הקופה עד ליום 31.12.2018 – תנכה הקופה מס במקור בשיעור של 40%.

הצעת חוק לתיקון סעיף 64 לפקודה – מיסוי חברות בית

הצעת החוק לתיקון סעיף 64 לפקודת מס הכנסה אושרה ע"י ועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית.

במסגרת הצעת החוק הוצעו מספר נקודות שביניהם:

 • ניתן יהיה לחלק דיבידנד לבעלי המניות בפטור ממס, רק לגבי רווחים אשר מוסו בשיעורי מס של יחיד ולא לגבי רווחים שמוסו בשיעור מס חברות – וזאת על מנת להבטיח שלא תהיה בריחת מס.
 • בדומה לקבוע בסעיף 64א לפקודה בנוגע לקיזוז הפסדים של חברה משפחתית, מוצע לקבוע כי גם לגבי חברות בית, הפסדים שנצברו בחברה לפני היותה חברת בית – לא ניתנים לקיזוז כנגד הכנסת חברת הבית.
 • בעת מכירת מניות של חברת בית בחישוב הרווח, יופחת מהתמורה סכום השווה לגובה הרווחים הראויים לחלוקה שחויבו בשיעורי המס של יחיד ולא חולקו עד למועד מכירת המניה (בהתאם לשיעור המניות הנמכרות ביחס לכלל המניות של החברה).

כמו כן יחולו הוראות מעבר ליישום הוראות החוק החדשות.

עדכונים לגבי עצמאים – פירוט:

עדכוני חקיקה במסגרת חוק פנסיית חובה  בנוגע לעצמאים:

החל מינואר 2017 גם עצמאיים יחויבו לחסוך לפנסיה במטרה להבטיח את הכנסתם בגיל פרישה.

התנאים לחיוב לחסוך לפנסיה לפי החוק (במצטבר):

 • כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60 שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה, למרות זאת מי שהיה ב-01/01/2017 בן 55 ומעלה, פטור מחובת ההפקדה.
 • עצמאיים המרוויחים מעבר למחצית השכר הממוצע במשק (העומד בשנת 2017 על 9,673 ש"ח ).

סכום ההפקדה החודשי לפנסיה:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק (עד 4,837 ש"ח נכון לשנת 2017), יש להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (9,673 ש"ח נכון לשנת 2017), יש להפקיד 12.55% מההכנסה החייבת.
 • עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה.

מהן עיקרי ההטבות לעצמאים לפי החוק החדש:

 • הפחתת דמי הביטוח לאומי מ6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע ועליית דמי הביטוח מ- 11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
 • הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ -16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5% עד תקרה של 206,400 ש"ח נכון לשנת 2017.
 • עצמאים שסגרו את העסק שלהם או שהפסיקו לעבוד במשלח באופן מוחלט (לא הפסקות פעילות זמניות במהלך השנה), יוכלו למשוך ללא מס שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או סכום המקביל לשלושה חודשי שכר מינימום, לפי הגבוה מבין השניים.
 • במידה ועצמאי יבחר להפקיד אחוז גבוה יותר מזה שקבעה המדינה (מעל שכר של 9,673 ₪ נכון לשנת 2017), הוא יוכל למשוך את הסכום פטור ממס במידה והוא נאלץ לסגור את העסק (למשל פשיטת רגל).

עצמאי שהוא גם שכיר:

עצמאי שהוא גם שכיר מחויב להפריש על הכנסותיו כעצמאי במידה והכנסותיו ממשכורת נמוכות יותר מהשכר הממוצע במשק, במקרה זה על העצמאי להשלים את ההפרש שבין הסכום עליו מופרש כשכיר, לבין המינימום אותו הוא נדרש להפריש כעצמאי. כלומר אם מרוויח כשכיר מתחת לתקרה של 9,673 ש"ח ומעל 4,837 ש"ח לחודש – חייב להפריש לפנסיה כעצמאי על ההפרש בין שכרו לבין התקרה הכוללת של הכנסות של 9,673 ש"ח לחודש בגינן משולמת פנסיה.

סנקציות למי שלא יפקיד לפנסיה:

חיסכון פנסיוני מעניק הטבות מס לחוסכים. עצמאי שלא יפקיד לפנסיה במסגרת פנסיית החובה, עלול להיקנס ולאבד הוצאה מוכרת למס בגובה פעמיים מהסכום אותו נדרש להפקיד. לדוגמא: עצמאי שנדרש להפקיד 11,352 ש"ח במהלך השנה ולא עמד בדרישות החוק, עלול לאבד הוצאה מוכרת בגובה 22,704 ש"ח.

 

בהזדמנות זו נאחל לכם שנת עסקים חדשה ומבורכת!

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

בכבוד רב,

בן דוד שלוי קופ ושות'

רואי חשבון