תיאום מס

מאת: רו"ח עובד בן דוד ורו"ח איילת שגב

א. כללי

תיאום מס הכנסה נועד לאדם שעבד ביותר ממקום עבודה אחד בו זמנית, או לאדם שפוטר או החליף מקומות עבודה במהלך שנת המס, זאת כדי להימנע מתשלום גבוה מדי או בכפל של מס הכנסה.

על שכירים או אנשים המשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות, כפי שיפורט להלן, יש לבצע תיאום מס ולדווח למס הכנסה על עבודה נוספת, שממנה ינוכה מס בשיעור נמוך יותר מאם לא היה מדווח למס הכנסה.

על פי החוק חייב כל אדם בעל הכנסה נוספת, מלבד ההכנסה ממקום עבודתו העיקרי, לשלם מס מרבי (45% נכון לשנת 2011) על ההכנסה הנוספת אלא אם כן ביצע תיאום מס כאמור אצל פקיד השומה.

בתאום המס יש להתייחס לכל התשלומים המשולמים לעובד כולל ההפרשות הסוציאליות וכל הטבות המס כולל נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום.

תאום המס נעשה אצל פקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור מגוריו של הנישום.

נציין כי במילוי טופס 101 (להלן –"הטופס") בתחילת כל שנת מס או בעת ההצטרפות למקום עבודה חדש מצוין בטופס בסעיף ה' פרטים על הכנסות נוספות. אין להסתיר מהמעביד או מרשויות המס עובדת מקור הכנסה נוסף.

כאשר מדווחים למעסיק השני כי אנו עובדים בעוד מקום עבודה, כל עוד לא המצאנו עבורו אישור על תיאום מס מפקיד השומה, המעסיק השני מחויב לנכות ממשכורת העובד שיעור מס מירבי החל על יחיד העומד על 45% בשנת המס 2011 וזאת עד להמצאת תאום המס.

מומלץ לבצע בדיקה שנתית להחזרי מס במקרים בהם קיימת סבירות כי נוכה מס הכנסה ביתר ו/או לא בוצע תיאום בזמן.

ב. מי צריך לעשות תיאום מס?

– שכיר המועסק בשני מקומות עבודה או יותר;

– מי שאינו שכיר;

– מי שלא עבד בחלק משנת המס;

– מי שהחליף מקומות עבודה במהלך שנת המס;

– נשואים בשנית המשלמים מזונות לגרושתם;

– תושבי קבע ביישוב המזכה בהנחה;

– משלמי ביטוח חיים, ביטוח שארים או קופת גמל קצבה.

תיאום מס לשכירים בעלי שתי הכנסות או יותר

שכירים המקבלים משכורת משני מקומות עבודה שונים ויותר או שבנוסף למשכורת מקבלים גם תמיכה ממשלתית כגון: קצבת פרישה, קצבת ילדים או כל קצבה אחרת.

כמו כן במקרים בהם יש לשכיר הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה ובנוסף קיבלו במהלך שנת המס הכנסה נוספת, זמנית או חד פעמית.

אם שכירים העונים על קריטריונים אלו לא יערכו תיאום מס ינוכה מההכנסה הזמנית/חד פעמית מס מרבי.

ההכנסות הזמניות או החד-פעמיות שעבורן יש לבצע תיאום מס הן:

– משכורת;

– שכר סופרים;

– שכר מרצים;

– שכר אמנים;

– תשלום עבור שירותי משרד;

– קצבת פרישה;

– שכר עבור בוחנים (עצמאיים ולא שכירים).

תיאום מס למי שאינו שכיר

למי שאינו מועסק כשכיר, אולם עובד בעבודות תקופתיות בעבור מעסיק אחד או יותר (לדוגמה: פרילנסרים שאינם עצמאים), עליו לבצע תיאום מס ולהגיש טופס אישור ניכוי מס במקור למקומות העבודה בהם הועסק.

יש לשים לב שאישור ניכוי המס שמוציא העובד תקף אך ורק למעסיקים הרשומים בו ולסכום ההכנסה המעודכן. אם במהלך השנה יתבקש העובד לעדכן את הנתונים, הוא יאלץ לבצע תיאום מס חדש ולקבל אישור ניכוי מס המתאים לשינוי במצבו.
את תיאום המס ניתן לבצע באמצעות מילוי טופס 116 או באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס.

תיאום מס למי שלא עבד בחלק משנת המס או שהחליף מקום עבודה-

לעובד שעזב את מקום עבודתו או פוטר ולא עבד בחלק משנת המס או אם החליף מעסיקים כדאי לבצע תיאום מס באחד משני התנאים הבאים:

– חלף זמן בו היה ללא עבודה בין אם קיבל דמי אבטלה או לא.

– העבודה החדשה שמצא היא בשכר נמוך מהעבודה הקודמת.

מומלץ לבצע תיאום מס בעיקר כדי שניתן יהיה לקבל החזרי מס בגין החודשים שבהם היה העובד מובטל.

תיאום מס במקרה של הכנסה חלקית במהלך השנה אפשר לבצע ישירות באמצעות המעביד. יש להגיש למעסיק את חלקו האחורי של טופס 101, שאותו מקבלים מהמעסיק בתחילת העבודה או בתחילת שנת המס. המעסיק יכול להקטין את המס המנוכה מהמשכורת בהתאם למספר החודשים בהם לא הייתה לעובד הכנסה.

תיאום מס באמצעות פקיד השומה ניתן לבצע אם בחלק מהשנה לא הייתה הכנסה ממשכורת אלא הכנסה מאחד מהגורמים הבאים:

– תגמולים למשרתים במילואים;

– דמי לידה;

– מי פגיעה בעבודה;

– דמי אבטלה;

כדי לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס יש למלא טופס 116.

ג. איך מבצעים תיאום מס?

תיאום מס והקלות במס ניתנים רק לשנת המס בה מגישים את הבקשה.

ניתן לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס במספר דרכים:

הורדת טופס 116 מהאתר או מילוי הטופס במחשב, הדפסת הטופס והעברתו בדואר או בפקס לפקיד השומה.

כיצד ממלאים את טופס 116?

יש להקפיד על מילוי הסעיפים הבאים:

– פרטים אישיים

– פרטים על בן/בת הזוג והכנסתו/ה

– פרטים על ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה. (שם, מספר תעודת זהות ותאריך לידה של הילדים בתנאי שטרם מלאו להם 19 שנה בשנה בה מבקשים לבצע תיאום מס)

– סוג הכנסה:

א. יש לפרט את כל סוגי ההכנסה בשנת המס.

ב. יש לציין במקום הראשון בטבלה את המעביד העיקרי, שמשלם הכנסה קבועה.

ג. אם ההכנסה היא מסוג שכר סופרים, שכר אמנים וכו', יש לציין זאת במפורש בתיבת סוג ההכנסה.

ד. אם אין הכנסה קבועה ממשכורת ומקבלים קצבה, יש לציין את שם המוסד הממשלתי המעניק קצבה בתור המעסיק העיקרי.

– מספר תיק ניכויים

יש למלא את המספרים של תיקי הניכויים של המעסיק. אם יש יותר ממעסיק אחד, יש למלא את פרטי כל המעסיקים בשורות נפרדות. מספר תיק הניכויים מתחיל בספרה 9 ומופיע בתלוש השכר.

– דירוג המעביד

המעביד העיקרי הוא זה המשלם הכנסה קבועה. אם אין הכנסה קבועה ומקבלים קצבה באופן קבוע, משלם הקצבה ייחשב כמעביד הקבוע ואותו יש לרשום ראשון בטבלה.

– תקופת ההכנסה בשנת המס

יש לרשום את מספר החודשים בהם התקבלה הכנסה בשנה עבורה מבקשים לעשות תיאום מס. שנת מס נמשכת מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר של אותה שנה.

– הכנסה ברוטו חודשית

יש להכפיל את סכום המשכורת החודשית במספר החודשים בהם התקבלה הכנסה במהלך השנה.

– הכנסה ברוטו שנתית משוערת

יש לשער מהו סך כל ההכנסה שתתקבל מתחילת שנת המס (מינואר של אותה שנה) ועד סופה (חודש דצמבר) מהמעסיק/ים.

– הצהרה

לפני שמגישים את הבקשה יש לבדוק כי אכן יש חתימה על ההצהרה בחלק התחתון של הטופס ונרשם התאריך.

מסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה:

  1. יש לצרף לטופס 116 את המסמכים הבאים:תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל מקומות העבודה, של כל החודשים עבורם מבוקש התאום;
  2. במידה ואין תלושי שכר יש לצרף מסמך מעביד המציין את אופן ההעסקה ואת השכר;
  3. אם מבקשים לערוך תיאום והקלות במס בתחילת השנה, יש להביא תלוש משכורת של חודש דצמבר של שנת המס הקודמת;
  4. אישורים על תשלומים אחרים שהתקבלו כגון שכר מרצים, שכר סופרים ושכר אמנים;
  5. אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה.

אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים שנמסרו, יש להודיע על כך למי שערך את תיאום המס או נתן את ההקלה במס.

את טופס 116 המלא יש להגיש במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום המגורים בצירוף מעטפה עם השם והכתובת שאליה מבקשים לשלוח את תיאום המס.

באתר רשות המסים ניתן למצוא את רשימת פקידי השומה ואת שעות קבלת הקהל והכתובות של משרדי הרשות למסים על פי חלוקה לאזורים השונים בארץ.

בתקופות עומס (בעיקר בחודשים ינואר-מרץ) יש להשאיר את הטופס במעטפה במשרדי הרשות למסים.

בתום התהליך יתקבלו מפקיד השומה אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה. את האישורים יש להעביר למעסיקים השונים.

ד. לאן פונים

חישוב המס והגשת בקשה באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס באתר רשות המסים.

מי יכול לבצע תיאום מס באמצעות המערכת?

– מי שיש לו הכנסה ממשכורת או משכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 188,544 לשנה;
– מי שיש לו הכנסה מקצבת פרישה;
– מי שיש לו הכנסה מסוגים שונים, כמו: שכר אומנים, שכר מרצים וכו';
– מי שמבקש הקלות או זיכויים מהסוגים הבאים: נקודת זיכוי תושב, זיכוי לאישה, זיכוי עבור ילדים, זיכוי עבור משפחה חד הורית וזיכוי עבור בן זוג ללא הכנסה.

מי לא יכול לבצע תיאום מס באמצעות המערכת?

– בעל הכנסה מסוג אחר;
– מי שמבקש הקלות שלא נמנו ברשימה למעלה (פטור לקצבה, פטור לפיצוי פרישה וכו');
– מי שהכנסותיו עולות על 188,544 לשנה;
– מי שעשה תיאום מס בשנה הנוכחית, באמצעות המערכת המקוונת, באמצעות פקיד שומה או באמצעות מייצג מוסמך.

במקרים אלה יש לפנות למשרד פקיד השומה לביצוע תיאום מס.

ביצוע תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות מייצגים

מייצגים הם רואי חשבון או יועצי מס המחוברים לשע"מ (מחשב מס הכנסה) ורשאים לייצג אזרחים בתחום עריכת תיאומי מס תמורת תשלום. תיאומי מס באמצעות מייצגים מוגבלים לעובדים שהכנסתם ממשכורת נמוכה מ-144,000 ₪ בשנת המס ורק עבור סוגי ההכנסה הבאים:

– משכורת;

– שכר דירקטורים;

– שירותים ונכסים;

שכר סופרים;

שכר מרצים;

שכר אמנים;

שירותי משרד;

– מורי דרך;

ספורטאים עצמאיים;

בוחנים;

– קצבאות.

כדאי לדעת:

ניתן להגיש בקשה לתיאום מס עד 6 שנים אחורה, כלומר בשנת 2011 ניתן להגיש בקשה לתיאום מס לשנים 2005 ואילך.

אין סכום מינימלי המחייב תיאום מס. סף המס נקבע בעת עריכת תיאום המס.

ייתכן שתיאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה, אולם עדיין חייבים לערוך תיאום מס.

תיאום דמי ביטוח לאומי

שכירים שמקבלים משכורות ממספר מקומות עבודה או מקבלים פנסיה בנוסף למשכורתם, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח לאומי שנגבו יתר על המידה.

תיאום דמי ביטוח לאומי מיועד לשכירים שמקבלים שכר משני מקומות עבודה או יותר ושכרם אצל המעסיק העיקרי נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק (שנכון להיום עומד על 4,984 ש"ח). מי ששכרו אצל המעסיק הראשי גבוה מ-60% מהשכר הממוצע כבר ניצל את מלוא הניכוי בשעור המופחת, ולכן אינו זקוק לביצוע תיאום דמי ביטוח.

איך מבצעים תיאום ביטוח לאומי?

החל ממרץ 2011, ניתן להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח לאומי דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר, יוכל לבצע באתר האינטרנט את חישוב סכום ההחזר המגיע לו ולקבל אותו בחשבון הבנק שלו.

כדי למנוע בעתיד את ניכוי היתר של דמי הביטוח ואת הצורך להחזר כספים, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, ולמסור את האישור למעסיק שלו.

המעסיק ינכה מהעובד את דמי הביטוח בהתאם.

מי זכאי לתיאום דמי ביטוח?

– עובד אצל שני מעסיקים או יותר;

– מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר;

– מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.

ובלבד שהוא עונה על אחד התנאים האלה:

– הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60%השכר הממוצע – 4,984 ש"ח. (החל מה-1.1.11)

– הכנסתו מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח – 73,422 ש"ח. (החל מה-1.11)

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.