חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

מאת: מיכל גב, רו"ח.

סעיף 221 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע סמכות להטלת חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית, בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות שלה הוא אחראי, כדלקמן:
"אישור תשלום וחיוב על תשלום אי-חוקי (תיקון מס' 62) תשנ"ז-1997

221. על פי עצתו של רואה החשבון בפעולתו לפי סימן זה, יפסול הממונה כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתי חוקי, וכן יחייב הממונה כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו או התנהגותו הרעה או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא, ובכל מקרה כזה יאשר בכתב את הסכום המגיע מאותו אדם; הממונה יפרש בכתב את טעמי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב וכן בדבר כל סכום שהכשיר, אם נתבקש לכך על ידי מי שנפגע בהחלטתו זו."

סעיף 223 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע חזקה לעניין הוצאה, כדלקמן:
"חזקה לענין אחריות להוצאה

223. אם אין לראות מתוך החלטות המועצה מי הוא חבר המועצה שהסכים להוצאה מסויימת, יראו כל חבר שנכח בישיבה שבה הורשתה ההוצאה כאילו הוא הסכים לכך, כל עוד לא הוכיח את ההיפך."

הוראות דומות, הקובעות הסמכות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות המקומית בגין הוצאות בלתי חוקית לה היה אחראי, מצויות גם:
1) בסעיף 189 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א – 1950;
2) בסעיף 84 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958.

בנוסף, הוחלו הוראות אלו על הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון.
נכונה הגישה לפיה אין אחידות מלאה בהוראות הדין לעניין חבות אישית בין עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית, אולם ראוי, כי למען קיומה של שוויוניות בנורמות ציבוריות, תופעל סמכות זו על פי אמות מידה אחידות.
ביסוד הנחיות אלו עומדת התפיסה, לפיה למשרתי ציבור בשלטון המקומי, עובדים או נבחרים, הוענקו סמכויות רחבות, על פי דין. לצידן של סמכויות אלו גם חובות, שיעודם להבטיח שיפעלו במסגרת תפקידם כנאמני הציבור, במחויבות ובאחריות, לטובת ציבור שולחיהם. אי מילוי חובות אלו דורשת נקיטת סנקציה אישית, כלפי מי שהפר חובתו.
השימוש בסמכויות החיוב האישי ראוי למען הקפדה על סדרי מינהל תקינים, אולם אל מול התכלית ההרתעתית, קיימת גם תכלית מנוגדת – החשש מפני הרתעת יתר של נבחרי ועובדי ציבור.
בבג"צ 2937/91, טרייסטר נ' שליטא, עמד בית המשפט על האיזון בין התכליות:

"השימוש בסמכות זו חייב, מצד אחד, להיעשות בזהירות, רק לאחר בירור יסודי של העובדות ובהתחשב גם בנסיבות ובאילוצים שבהם פעלו אלו שהוציאו או הרשו את ההוצאה ובשיקול שלא להרתיע מועמדים רציניים ומתאימים מלקבל על עצמם תפקיד ציבורי כפוי טובה. אך מצד שני אל לו לבעל הסמכות לנהוג יתר סלחנות בהפעלת סמכות זו."

בבג"צ 1065/89, גולני נ' שיש, כתב כבוד השופט לוין:

"הוראת חוק זו היא … מבין החשובות שבפקודת העיריות (נוסח חדש) וראוי גם ראוי שהממונה יעשה שמוש בסמכות המוקנית לו בסעיף זה למען תקוים בקורת יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולמען הקפדה על סדרי מינהל תקינים."

ביום 23 באוגוסט, 2001, פירסם היועץ המשפטי לממשלה את הנחיה מספר 8.2000 (90.007) בנושא חיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית (להלן – "ההנחיה").
במקביל, פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001, המתייחס לנוהל חיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית, נוהל זה תוקן בחוזרי מנכ"ל 4/2006, 6/2008 ו – 1/2009, החל במועד כתיבת מאמר זה (להלן -"חוזר המנכ"ל).
חוזר המנכ"ל קובע נוהל ואמות מידה להפעלת הסמכות לחיוב אישי.

הנוהל מגדיר "הוצאה של כדין":

"הוצאה בדרך של התקשרות או בכל דרך אחרת, שבוצעה בחריגה מהוראות הדין, לרבות חריגה מהוראות הדין המהותי, חריגה מדרישות דין שבנוהל או כל חריגה מהדין הפוגמת בתוקפה החוקי של ההוצאה."

הנוהל מונה דוגמאות לפעולות שייחשבו כהוצאה שלא כדין:
1) הפרת הכללים הקבועים בדין לעניין תנאים מוקדמים לביצוע התקשרות או פעולה אחרת, בעלת השלכות כספיות:

א) התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה, מקום שהאישור נדרש;
ב) התקשרות או פעולה ללא אישור שר הפנים, מקום שהאישור נדרש.

2) התקשרות או פעולה טרם אישור תקציב בלתי רגיל, או מבלי שנערך מכרז, מקום שאלה נדרשים;
3) מתן הנחה או תמיכה מבלי שהתקבלה על כך החלטה בגופים המוסמכים לכך;
4) מתן הנחה בחריגות מתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה);
5) מתן תמיכה לגוף שאינו עומד בקריטריונים הקבועים בנוהל למתן תמיכות;
6) הוצאה שהיא בבחינת תעמולת בחירות אסורה;
7) הוצאה בעניין שבו הרשות המקומית אינה מוסמכת לפעול.

ככלל, לא יוטל חיוב אישי, אלא על מי שהיה אחראי על ההוצאה הבלתי חוקית, כגון, מי שחתם על מסמכי ההתקשרות או ההוצאה הבלתי חוקיים. במקום בו ההחלטה על ביצוע התקשרות או פעולה כאמור התקבלה על ידי מועצת הרשות, יוטל החיוב האישי על חברי המועצה שנטלו חלק באותה החלטה.
לא יוטל חיוב אישי על מי שהיה אחראי להוצאה, אם יוכיח להנחת דעתו של השר, כי לא ידע, ולא יכול היה לדעת, כי מדובר בהוצאה בלתי חוקית, כגון הסתמכות על חוות דעת מפורשת של היועץ המשפטי של הרשות או של גזבר הרשות, אשר אישרה מראש תקינות הפעולה.

בדוחות השנתיים המוגשים על ידי רואי חשבון, אשר ממנה משרד הפנים לביקורת חשבונותיהן של הרשויות המקומיות, יתבקשו רואי החשבון לפרט הוצאות שהוצאו על ידי הרשות או התקשרויות שהיא צד להן אשר נעשו, למיטב הבנתו, שלא כדין. כמו כן, יפרטו רואי החשבון את זהות החתומים על מסמכי ההתקשרות או ההוצאה, והאחראים לה.

הסקטור לחיוב אישי באגף לביקורת רשויות מקומיות במשרד הפנים (להלן – "האגף") היא האמונה על ריכוז החומר המוגש על ידי רואי החשבון, או מתקבל מגורמים אחרים, והפעלת מבקרים, רובם ככולם רואי חשבון, אשר משלימים איסוף נתונים וראיות ברשויות המקומיות עצמן.
סעיף 3 לנוהל קובע, כי האגף יקיים בירור עם גורמים הנוגעים לעניין הנבדק ברשות מקומית ויציגו לפניהם את החשדות הראשוניים העולים מהבדיקה.
ממצאי הבדיקה, לרבות ההתייחסויות שהתקבלו במסגרת סעיף 3 לנוהל לעיל, יוצגו בפני הוועדה לחיוב אישי (להלן – "הוועדה"), המורכבת מיושב ראש, שופט בדימוס או אדם הרשאי לכהן כשופט מחוזי שימונה על ידי שר הפנים, מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים או נציגו והיועץ המשפטי למשרד הפנים, או נציגו.
סעיף 4 לנוהל קובע, כי הוועדה תבדוק, בבדיקה ראשונית, את החומר ותחליט מהן ההוצאות, או ההתקשרויות, אשר בוצעו, לכאורה, שלא כדין.
ונושאי המשרה או התפקיד הנוגעים בדבר, יתבקשו להעביר התייחסותם באשר לחוקיות ההוצאה ולנסיבות ביצועה. במקביל, תתבקש התייחסות גם של הממונה על המחוז הרלוונטי.

לאחר קבלת התייחסות הנוגעים בדבר, ככל שיתקבלו, תבחן הוועדה פעם נוספת את ההוצאות הנדונות, בהתחשב בהתייחסות, ותגבש המלצותיה לגבי כל מקרה בו יש, לדעתה, הצדקה להפעיל את הסמכות להטלת חיוב אישי.
סעיף 6 לנוהל קובעי, כי ככל שמצאה הוועדה שיש, לכאורה, הצדקה להפעלת הסמכות, תאפשר הוועדה למי שצפוי, לפי המלצתה, להיות מחויב בחיוב אישי, להשמיע טענותיו בפניה, בכתב או בעל פה.
הוועדה תגיש המלצותיה, לרבות סכום החיוב אשר ראוי, לדעתה, להטיל, למנכ"ל משרד הפנים, אשר יעביר החומר, בצירוף המלצותיו הוא לשר הפנים.
שר הפנים יחליט האם להפעיל סמכותו לחיוב אישי ואם החליט להפעילה, יקבע את סכום החיוב שיוטל.
המלצות הוועדה ומנכ"ל משרד הפנים, והחלטת השר, ישקפו את כלל נסיבות העניין, לרבות השיקולים הבאים:

1) רמת המודעות לכך שמדובר בהוצאה בלתי חוקית (ביודעין, תוך עצימת עיניים, ברשלנות);
2) היקף החריגה מהוראות הדין בהן לקתה ההוצאה הבלתי חוקית, משכה ותדירותה;
3) היקפה הכספי של ההוצאה הבלתי חוקית;
4) קיומה של נורמה ברורה ממנה חרגה ההוצאה או ההתקשרות.

לאחר כמעט עשור של הפעלת דיני החיוב האישי, ניכרת בשלטון המקומי הרתעה משמעותית הנובעת מהפנמת האפשרות לפתיחה בהליך לחיוב אישי במקרים המצדיקים זאת. הרתעה זו מביאה בפועל לצמצום המקרים של הוצאות בניגוד לדין ולקיטון משמעותי בגירעונות הכספיים של הרשויות המקומיות.
מבדיקה שנערכה עולה כי בשנתיים שלאחר פתיחה בהליך לחיוב אישי ברשות מקומית, קטן הגירעון הכספי של הרשות המבוקרת בכשישה מיליון ש"ח בממוצע, בהשוואה לקיטון ממוצע של פחות ממיליון ש"ח ברשויות בהן לא הופעל ההליך.
מאז הופעלו דיני החיוב האישי ונכון לינואר 2013, התקבלו 69 החלטות בנושא חיוב אישי, מתוכן 28 החלטות להטיל חיוב אישי על 51 נושאים תפקיד (בעיקר ראשי רשויות מקומיות וגזברים) בסכום כולל של 2,342,127 ש"ח.

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.