חוק חובת המכרזים התשנ"ב, 1992

מאת: רו"ח אריה שכטר ורו"ח אבישג אלון-ביטון

הקדמה

בשנת התשנ"ב – 1992 חוקקה הכנסת את חוק חובת המכרזים (להלן – "החוק") אשר נכנס לתוקפו ביום כ"ה באייר התשנ"ג (16 במאי 1993).

היעדים העיקריים של חוק זה הינם:

 • השגת חסכון כספי למדינה (הגברת תחרות מובילה למחירים נמוכים יותר).
 • הזדמנות שווה לכל המציעים הפוטנציאלים בתחום שבו עוסק המכרז.
 • אפשרות פיקוח על תהליכי הרכש.

כב' השופטת, הגברת עדנה ארבל קבעה בפסק דין שניתן בבית המשפט העליון, כי[1] "חובת המכרז הקבועה בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים הינה כוללנית למדי, וכוללת כל חוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, למעט פטורים מסוימים שניתנו בחוק או בתקנות. מטרות המכרז הן בעיקרן שתיים: האחת, הגשמת המטרה הציבורית של שמירה על עיקרון השוויון וטוהר המידות על-ידי מתן הזדמנות שווה לכל המציעים. השניה, השגת יעילות וחיסכון בהתקשרויות הכרוכות בשימוש בכספי הציבור על- ידי השגת מירב היתרונות למזמין באמצעות מנגנון התחרות"

תמצית החוק:

על פי סעיף 2 לחוק, הוראות החוק חלות על המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה.

 • העיקרון המרכזי של החוק מוצג בסעיף 2 (א): "המדינה, כל תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית וקופת חולים לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים אלא ע"פ מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".
 • סעיף 2 (ב): "לא יפלה עורך המכרז בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה".
 • סעיף 2א (א) "עורך המכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או מהותו של המכרז".

להלן מספר העדפות המופיעות בחוק:

 • סעיף 2ב (ב) עידוד נשים בעסקים:[2] "פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר[3].

העדפות לפי סעיף 3(א)

העדפות בחוק זה מבוססות על כך שיש לעודד את התעשייה המקומית. העדפה של תוצרת הארץ היא כלי כלכלי רב עוצמה שיש בו לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו.
החוק קובע עקרונות והנחיות כלליות, בעוד פרטי היישום הפרקטיים של החוק מופיעים בתקנות שהותקנו מכוחו (להלן- "התקנות") בשנת 1993.

תקנות לחוק

ביום 13 בינואר 2009 הותקנו תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשס"ט-2009, אשר נכנסו לתוקף ביום 1 ביוני 2009 (למעט הוראות ספציפיות שלהן נקבע מועד תחולה שונה). תקנות אלו כוללות תיקון רחב היקף של תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות החדשות").
בעבר, בכל מקרה של התקשרות בה הייתה סטייה מהנורמה הכללית של חובת מכרז, היה צורך באישור של וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר, או לחילופין באישור החשב הכללי (לפי העניין).
בפועל, נוצרה הפרדה בין הסמכות הנתונה לוועדת הפטור המרכזית ולחשב הכללי לבין הביצוע שהיה באחריות המשרדים, ונוצר עומס בירוקראטי שגרם לפגיעה ביכולת התפקוד והביצוע של המשרדים.

להלן יפורטו ההבדלים העיקריים בין התקנות החדשות לישנות:

א. בתקנה 1א לתקנות החדשות נקבעה הוראה עקרונית ולפיה גוף ציבורי (להלן-"הגוף") יערוך מכרז, באופן שקוף, הוגן ושוויוני המבטיח את רוב היתרונות לגוף. הגוף יעדיף לפרסם מכרז פומבי גם במידה והוא פטור לפי התקנות החדשות.
ב. כמו"כ נקבע כי גוף הרשאי לערוך מכרז פומבי מוגבל[4] ומכרז סגור[5], רק לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי רגיל, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל יתרה מזאת, נקבע כי גוף שהחליט ורשאי על פי התקנות (סעיף 3 בפרק ב') לבצע
התקשרות שלא באמצעות מכרז (למעט התקשרות לפי תקנה 3(1)) יפרסם החלטה מנומקת באתר האינטרנט שלו בתוך חמישה ימים ממועד קבלת ההחלטה.

1. סעיף 3 לתקנות בפרק ב' קובע:

 • מספר פטורים ממכרז.
 • הוגבלו חלק מהפטורים.
 • מספר פטורים בוטלו.
 • נקבעו פטורים חדשים.
 • עודכנו סכומי התקשרויות הפטורים ממכרז.

2. סעיף 7 לתקנות החדשות[6] מוסיף מקרים בהם ניתן לנהל משא ומתן, (להלן- "המו"מ") כגון התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים.
3. צומצמו המקרים בהם ניתן לנהל מו"מ ונקבעו הכללים לעריכת המו"מ: ראשית ועדת המכרזים (להלן-"הוועדה") תקבע את רשימת המציעים הסופית, לאחר מכן הוועדה תנהל מו"מ עם כל המציעים בנוכחות היועץ המשפטי (שהוא חבר הוועדה או נציגו) תוך מתן הזדמנות שווה לכולם, רישום פרוטוקול שישקף את המו"מ.
4. נוספו תקנות המעניקות סמכויות לחשב הכללי לקבוע במסגרת תקנון כספים ומשק הוראות והסדרים בענייני מכרזים. הסמכויות הן כדלהלן:

 • לדרוש ולקבל דיווחים מוועדות המכרזים ומוועדות הפטור.
 • לדרוש הסברים והבהרות.
 • לחייב את ועדת המכרזים לקבל החלטות במענה לשאלות שהופנו אליה.

5. סעיף 42א (ב) קובע כי "המנהל הכללי של גוף ציבורי יקבע בשים לב להוראות תקנון כספים ומשק, הוראות לענין שמירת זכויות עובדים והבטחת קיום דיני עבודה בידי משתתפים במכרז, זוכים בו או בידי מתקשרים עם הגוף הציבורי, לרבות התחומים או הענפים שלגביהם יחולו הוראות לענין הבטחת קיום דיני עבודה ובלבד שלא ייגרע מן ההוראות שנקבעו לעניין זה בהוראות תקנון כספים ומשק ובהתאמה לגוף הציבורי".
6. כאמור סעיף 42א(ב) קובע כי על גופים ציבוריים לעמוד לכל הפחות בהוראות תקנות כספים ומשק (להלן- תכ"מ") הרלוונטיות.
הוראת תכ"ם 7.11.3 "הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה האבטחה והניקיון". קובעת בסעיף 4.4 כדלקמן:
"משרדי הממשלה יערכו לפחות אחת לשנה, באמצעות חשבות המשרד, ביקורת מקיפה על התקשרויותיהם עם קבלני שירותים. מטרת הביקורת היא בדיקת עמידתו של הקבלן בחוקי העבודה, בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, וכן בהסכם ההתקשרות".

 

הערות:

 1. עע"ם 8300/07, בטיחות אנוש-החברה לחקירת תאונות ומניעתן נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח חובה ("הפול") בע"מ.
 2. התיקון התקבל בשנת תשס"ג
 3. אישור- אישור של רו"ח כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
  א) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה-או אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
  ב) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים-אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
  תצהיר – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.
 4. מכרז פומבי מוגבל-מכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו משא ומתן עם מציעים במכרז.
 5. מכרז סגור-מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד, לפי תקנה 4.
 6. ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז.

כותבי המאמר:
רו"ח אריה שכטר. מנהל מחלקת ביקורת פנימית. תחומי התמחות: ביקורת פנימית בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת חקירתית בגופים פרטיים ובמשרדי ממשלה, ביקורת זכויות עובדים לגופים גדולים.
רו"ח אבישג אלון-ביטון, תחומי התמחות: ביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, ביקורת חיצונית.

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.