חוזר עדכונים והערכות לקראת סוף שנת המס 2017

לקוח/ה יקר/ה!

להלן מובאים לפניכם תמצית עדכונים וסוגיות חקיקה שונות הרלוונטיות לקראת תום שנת המס 2017.

החומר בחוזר זה הינו תמציתי ומטרתו לסייע לעוסקים ולחברות במידע רלוונטי עדכני. חומר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ אישי.

במסגרת החוזר נדון בנושאים הבאים:

עדכונים לגבי חברות:

 • הורדת שיעור מס חברות
 • מיסוי חברות ארנק
 • מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכות מהחברה
 • יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים
 • הצעת חוק לתיקון סעיף 64 לפקודה – מיסוי חברות בית

עדכונים לגבי עצמאים:

 • עדכוני חקיקה בנוגע לפנסיית חובה לעצמאים

עדכונים לגבי חברות – פירוט:

הורדת שיעור מס חברות:

החל מיום 1.1.2018 ירד שיעור מס החברות ל-23% (בהשוואה לשנת המס 2017 בה שיעור מס חברות הינו 24% ובשנת המס 2016 – 25%).

מיסוי חברות ארנק:

מיסוי חברות ארנק נדון כבר מספר שנים, החל מחודש ינואר 2017 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נוסף סעיף 62א' לפקודת מס הכנסה.

כללי

משמעותו של החוק באופן כללי הוא שיש לחייב את בעל המניות במס אישי על הכנסות של חברה בבעלותו אשר תיכנס להגדרת "חברת ארנק".

חשוב – בחודש 10/2017 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברת ארנק אשר יפורטו בהמשך.

מהי "חברת ארנק"?

החוק מגדיר חברת ארנק כלהלן:

 1. חברת ניהול ומתן שירותי "נושא משרה":

חברת מעטים (זוהי חברה שהשליטה בה – החזקה של מעל 50% נמצאת אצל לא יותר מחמישה בני אדם) שהכנסותיה נובעות מפעילות יחיד כנושא משרה בחברה אחרת, או כמעניק שירותי ניהול, ששימש הוא או חברת המעטים כנושא משרה באותו חבר בני אדם אחר, ובלבד שאינו בעל מניות מהותי (החזקה של מעל 10%) בחבר בני האדם האחר.

 1. חברה הנותנת שירותי עבודה:

חברה שהכנסותיה נובעות מפעילות היחיד עבור חברה אחרת ומתקיימים יחסי עובד ומעביד עם החברה האחרת, ישנה חזקה על קיום יחסי עובד ומעביד במידה ולפחות 70% מהכנסות החברה שלו נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד, והשירות לאותו גורם ניתן לפחות 30 חודשים ברציפות מתוך תקופה של 4 שנים אחרונות כמו כן החברה לא מעסיקה יותר מ 3 עובדים.

מיסוי חברת ארנק:

חברה אשר תיכנס להגדרה זו, הכנסותיה יחויבו במס כהכנסת בעל המניות בחברה בשיעורי מס אישיים שלו , לרבות ביטוח לאומי.

דוגמאות:

 1. יחיד המשמש כמנכ"ל של חברה, לצורך דיווח על הכנסותיו הוא הקים חברת מעטים, חברת המעטים מקבלת דמי ניהול מהחברה בה הוא משמש כמנכ"ל. חברת המעטים נחשבת לחברת ארנק.
 2. עו"ד המועסק ע"י חברת עורכי דין באמצעות חברה ויותר מ-70% מהכנסות החברה נובעות מאותה חברה.

החרגת ענפים מסוימים מהגדרת חברת ארנק:

כפי שצוין לעיל, בחודש 10/17 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברות ארנק וזאת לעניין הגדרת החוק המתייחסת ליחס ההכנסות המהווה  70% כפי שצוין בסעיף 2 להגדרת חברת ארנק.

הענפים הינם:

 • אומנים.
 • סוכני ביטוח.
 • רופאים.

הרציונל שעומד מאחורי החרגת ענפים אלו:

חברות כאלה מקבלות אומנם את הכנסותיהם מלקוח אחד אבל הוא משמש צינור בלבד.

לדוגמה – סוכן ביטוח מעניק שירות ללקוחות רבים אולם את העמלות הוא מקבל במרוכז מחברת הביטוח.
אומן אשר מופיע בפני קהל רחב של רוכשי כרטיסים מקבל את כספו מהמארגן אשר גובה עבורו את הכספים.

כלומר – המבחן הוא מבחן הלקוח הישיר
בכל הענפים הללו בהם הלקוח המשלם איננו הלקוח הישיר אלא מהווה צינור בלבד – לא תחול הגדרת חברת ארנק על החברה.

גם אצל רופאים יש לבחון האם המטופלים הגיעו אל הרופא ישירות וקופת החולים מהווה צינור ואז הוא לא ייכלל בהגדרת חברת ארנק במידה והוא מאוגד כחברה בע"מ, אולם במידה והמטופל הינו של קופת חולים והרופא מטפל בו עבור קופת החולים – הוא יוגדר כחברת ארנק מאחר ועל פי מבחן הלקוח, קופת החולים הינה הלקוח והרופא עובד עבורה.

 

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכות מהחברה:

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, חוקק סעיף 3(ט1) לפקודה הקובע כי יראו משיכה של בעל מניות מהותי מחברה שבשליטתו-  כהכנסתו של בעל המניות מדיבידנד, ממשכורת או מדמי ניהול (עסק), לפי העניין.

לעניין זה "משיכה מחברה" הינה משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או העמדת נכס של חברה לשימושו של בעל המניות, והכול במישרין או בעקיפין.

משיכת כספים:

משיכת כספים מהחברה כוללת גם משיכה בדרך של הלוואות, השאלת נירות ערך או כל ערובה אחרת שהעמידה החברה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות.

מועד החיוב במס:

מועד החיוב במס יהיה בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה נמשכו הכספים.

חשוב!

כהיערכות לקראת תום שנה יש להפנות את תשומת הלב להוראות המעבר הקובעות כי סעיף 3(ט1) לא יחול על משיכות כספים המופיעות בדוחות החברה ליום 31.12.2016 ובלבד שהושבו לחברה עד ליום 31.12.2017. כספים שלא יושבו עד למועד זה יחויבו במס כאמור ביום 31.12.2017.

העמדה של נכס לשימוש בעל המניות המהותי:

בהגדרת "נכס" לעניין הסעיף 3(ט1) מופיעה רשימת נכסים סגורה הכוללת דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, חפצי אומנות, תכשיטים וכלי טיס ושיט שעיקר השימוש בהם הוא של בעל המניות. מועד החיוב במס, יהא בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות.

לעניין נכס מסוג דירה, יש לשים לב כי נקבעו הוראות מעבר ספציפיות למקרים בהם הועמד הנכס כאמור לשימוש של בעל המניות המהותי לפני יום 1 בינואר 2017, לרבות אפשרות להעביר את הדירה לבעל המניות בתנאים מסוימים עד ליום 31.12.2018.

יתרות הצבורות בקופות מרכזיות לפיצויים:

רקע:

רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה מספר 7/2016 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים אשר נועד להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות. מטרת החוזר הינה לצמצם את עודפי הכספים המופקדים בקופות המרכזיות, לפיכך נקבע כי כל עוד נותרו בקופה הפקדות עודפות, לא ניתן יהיה לנכות הוצאות בגין הפקדות שוטפות לקופות.

השימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות:

כל מעביד שיש בבעלותו כספים בקופה מרכזית לפיצויים חייב  לחשב את החבות לפיצויים לעובדיו  אשר היו מועסקים על ידו  ביום הקובע (היום הקובע הינו 31.12.2007) ולבחון את היתרות העומדות לזכותם בקופות אישיות על שמם למטרת פיצויים.

במידה ועלתה החבות לפיצויים לאותם עובדים, על הכספים הצבורים בקופות האישיות שלהם למטרת פיצויים, יש לייעד סכומים מהקופה המרכזית לפיצויים לכיסוי הפרש זה.

כמו כן יש לבחון האם ישנם כספי פיצויים שנתבעו ע"י עובדים אלו – סכומים אשר קיימת לגביהם תביעה יחשבו כ"סכום במחלוקת" (להלן: "הסכום במחלוקת").

במידה ולאחר הייעוד האמור לעיל בנטרול "הסכום במחלוקת", עדיין נותרה יתרת כספים בקופה המרכזית (להלן: "הסכום העודף") יחולו ההוראות הבאות:

במידה והסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים גבוה מ-10% מהחבות לעובדים עד 2007, לא תותר למעביד הוצאה לתשלום פיצויים לשנת 2017 עבור כלל עובדיו – עד לניצול הסכום שמעל 10% שאותו יש להפקיד למרכיב הפיצויים בקופות האישיות של כלל העובדים, ללא תלות במועד תחילת העסקתם, להפקדה יש לצרף אישור רו"ח או עו"ד המאשר כי הכספים המועברים מקורם ב"עודף בקופה המרכזית".

יתרת הסכום הצבור בקופה המרכזית לפיצויים יוכל לשמש על פי בחירת המעביד להעברה לקופות אישיות על שם העובדים אשר תחילת עבודתם אצל המעביד חלה לפני היום הקובע.

העברת הכספים מהקופות המרכזיות לפיצויים לקופות הגמל האישיות הרשומות על שם העובדים תבוא במקום ההפקדה השוטפת לפיצויים ולא תחשב למעביד כהוצאה.

מידי שנה יערך חישוב עפ"י ההנחיות עד לחיסול מוחלט של הקופה המרכזית, האישור יצורף לדוח השנתי של המעסיק שמוגש למס הכנסה.

משיכת כספים ע"י המעסיק מקופות מרכזיות:

משיכת כספים ע"י המעסיק מהקופות המרכזיות לפיצויים תחשב על ידו כהכנסה חייבת במס, בהתאם לסעיף 3(ד) להוראות הפקודה ויחולו ההוראות הבאות:

 • אם המשיכה נובעת מעודף הפקדה (הסכום שמעבר להתחייבות לעבדים עד 2007 בנוסף לסכום השנוי במחלוקת ובתוספת 10%) שנוצר בשנה השוטפת – תחשב המשיכה להכנסה מעסק, ונתין לקזז כנגדה הפסים שוטפים או מועברים מעסקה במידה וישנם.
 • אם המשיכה נובעת מעודף הפקדה שנוצר בשנים קודמות – תחשב המשיכה כהכנסה חייבת בשנה שבה נמשכו הכספים, אך לא תחשב כהכנסה מעסק וניתן יהיה לקזז כנגדה הפסדים שוטפים בלבד.
 • תשלום (השלמה) מהקופה לבעל שליטה מוגבל בתקרה בסך 12,230 ש"ח לשנת ותק, ולא ניתן לקזז בגינו הפסד כנגד עודף תשלום לבעל המניות.

אם לא תינתנה הנחיות לחברה המנהלת את הקופה עד ליום 31.12.2018 – תנכה הקופה מס במקור בשיעור של 40%.

הצעת חוק לתיקון סעיף 64 לפקודה – מיסוי חברות בית

הצעת החוק לתיקון סעיף 64 לפקודת מס הכנסה אושרה ע"י ועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית.

במסגרת הצעת החוק הוצעו מספר נקודות שביניהם:

 • ניתן יהיה לחלק דיבידנד לבעלי המניות בפטור ממס, רק לגבי רווחים אשר מוסו בשיעורי מס של יחיד ולא לגבי רווחים שמוסו בשיעור מס חברות – וזאת על מנת להבטיח שלא תהיה בריחת מס.
 • בדומה לקבוע בסעיף 64א לפקודה בנוגע לקיזוז הפסדים של חברה משפחתית, מוצע לקבוע כי גם לגבי חברות בית, הפסדים שנצברו בחברה לפני היותה חברת בית – לא ניתנים לקיזוז כנגד הכנסת חברת הבית.
 • בעת מכירת מניות של חברת בית בחישוב הרווח, יופחת מהתמורה סכום השווה לגובה הרווחים הראויים לחלוקה שחויבו בשיעורי המס של יחיד ולא חולקו עד למועד מכירת המניה (בהתאם לשיעור המניות הנמכרות ביחס לכלל המניות של החברה).

כמו כן יחולו הוראות מעבר ליישום הוראות החוק החדשות.

עדכונים לגבי עצמאים – פירוט:

עדכוני חקיקה במסגרת חוק פנסיית חובה  בנוגע לעצמאים:

החל מינואר 2017 גם עצמאיים יחויבו לחסוך לפנסיה במטרה להבטיח את הכנסתם בגיל פרישה.

התנאים לחיוב לחסוך לפנסיה לפי החוק (במצטבר):

 • כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60 שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה, למרות זאת מי שהיה ב-01/01/2017 בן 55 ומעלה, פטור מחובת ההפקדה.
 • עצמאיים המרוויחים מעבר למחצית השכר הממוצע במשק (העומד בשנת 2017 על 9,673 ש"ח ).

סכום ההפקדה החודשי לפנסיה:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק (עד 4,837 ש"ח נכון לשנת 2017), יש להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (9,673 ש"ח נכון לשנת 2017), יש להפקיד 12.55% מההכנסה החייבת.
 • עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה.

מהן עיקרי ההטבות לעצמאים לפי החוק החדש:

 • הפחתת דמי הביטוח לאומי מ6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע ועליית דמי הביטוח מ- 11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
 • הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ -16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5% עד תקרה של 206,400 ש"ח נכון לשנת 2017.
 • עצמאים שסגרו את העסק שלהם או שהפסיקו לעבוד במשלח באופן מוחלט (לא הפסקות פעילות זמניות במהלך השנה), יוכלו למשוך ללא מס שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או סכום המקביל לשלושה חודשי שכר מינימום, לפי הגבוה מבין השניים.
 • במידה ועצמאי יבחר להפקיד אחוז גבוה יותר מזה שקבעה המדינה (מעל שכר של 9,673 ₪ נכון לשנת 2017), הוא יוכל למשוך את הסכום פטור ממס במידה והוא נאלץ לסגור את העסק (למשל פשיטת רגל).

עצמאי שהוא גם שכיר:

עצמאי שהוא גם שכיר מחויב להפריש על הכנסותיו כעצמאי במידה והכנסותיו ממשכורת נמוכות יותר מהשכר הממוצע במשק, במקרה זה על העצמאי להשלים את ההפרש שבין הסכום עליו מופרש כשכיר, לבין המינימום אותו הוא נדרש להפריש כעצמאי. כלומר אם מרוויח כשכיר מתחת לתקרה של 9,673 ש"ח ומעל 4,837 ש"ח לחודש – חייב להפריש לפנסיה כעצמאי על ההפרש בין שכרו לבין התקרה הכוללת של הכנסות של 9,673 ש"ח לחודש בגינן משולמת פנסיה.

סנקציות למי שלא יפקיד לפנסיה:

חיסכון פנסיוני מעניק הטבות מס לחוסכים. עצמאי שלא יפקיד לפנסיה במסגרת פנסיית החובה, עלול להיקנס ולאבד הוצאה מוכרת למס בגובה פעמיים מהסכום אותו נדרש להפקיד. לדוגמא: עצמאי שנדרש להפקיד 11,352 ש"ח במהלך השנה ולא עמד בדרישות החוק, עלול לאבד הוצאה מוכרת בגובה 22,704 ש"ח.

 

בהזדמנות זו נאחל לכם שנת עסקים חדשה ומבורכת!

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

בכבוד רב,

בן דוד שלוי קופ ושות'

רואי חשבון

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
שותפה בכירה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי , לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה | סקטור עסקים

רו"ח לאה גרוזובסקי, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח משנת 2007 ושותפה בפירמה משנת 2019 בסקטור ביקורת חברות פרטיות וציבוריות.
ללאה ניסיון בליווי חברות ועסקים בשלל צמתי ההחלטה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייעוץ והכונה בפעילות הפנימית ובייצוגם המיטבי מול הרגולטורים השונים.
במהלך שנותיה של לאה בפירמה התמקצעה במתן שירותי ראית חשבון וליווי לחברות בענפי המשק השונים: חברות קמעונאות, נותני שירותים, חברות סטארט אפ, קבלני ביצוע, כמו כן ניסיון בקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון והגשת בקשות למרכז השקעות.
בשנים האחרונות לאה שותפה בפירמה והיא מסייעת בקידום מחלקת ביקורת עסקים ובמחלקת הMMC.

BA – במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב.

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה
סקטור עסקים

רו"ח יפי שטיינוביץ, שותפה | סקטור עסקים

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רואת חשבון מ2007, נסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, ליווי וייעוץ לחברות ולעסקים.

השילוב של ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם עולם העסקים יחד עם יכולותיה הייחודיות בראיה רוחבית, מאפשר ליפי לתת שירותי ייעוץ והכוונה לעסקים גדולים ובינוניים במשרד. יפי מעניקה ללקוחות מעטפת של ייעוץ בכל הקשור לעולם הפיננסי של העסק, עם ייעוץ חשבונאי בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים ואם בתכנוני מס, בשינויים מבניים של קבוצות, בחשיבה על אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. במסגרת תפקידה היא מפנה לכיווני פעילות חדשים, מבצעת קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

בשנים האחרונות שותפה בפירמה והיא מסייעת למינוף סקטור החברות.

מתמחה במיוחד בסקטור הנדל"ן, בסקטור המחקר והפיתוח ובסקטור ה-MMC.

רו"ח אריה שכטר, שותף | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח אריה שכטר, שותף
סקטור ממשלתי ציבורי

אריה שכטר, רו"ח (משפטן)
רו"ח אריה שכטר בעל תעודת רו"ח משנת 2010
שותף תחום ביקורת פנימית וביקורת שכר – בעל תעודת מבקר פנים מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים, משמש כמבקר פנים בגופים גדולים ציבוריים ופרטים,
ההתמחות הינה גם בתחום ביקורת מערכות מידע בוגר קורס cisa של הארגון העולמי ISACA
ניסיון רב בביקורת שכר, מלווה גופים גדולים במשק ומשמש כבודק שכר מוסמך מכח חוק הגברת האכיפה, ואף מלווה את משרד העבודה בהסמכת בודקי שכר בהתאם לחוק.

BA – חשבונאות ומערכות מידע, מכון לב

MA – במשפטים, אוניברסיטת בר אילן

רו"ח תהילה פאר, שותפה | סניף רמת גן

רו"ח תהילה פאר, שותפה
סניף רמת גן

רו״ח משנת 2010, ניסיון בביקורת ובעריכת דוחות כספיים, מיסוי תאגידים וייעוץ לחברות ועסקים מכל ענפי המשק. הכוונה וייעוץ חשבונאי ופיננסי, בנוגע להצגה וניתוח הדוחות הכספיים, תכנוני מס, שינויים מבניים של קבוצות, אשראי בנקאי, משקיעים והשקעות. הפניה לכיווני פעילות חדשים, ביצוע קישור עסקי בין לקוחות ועוד.

מתמחה במגזר הפרטי ובסקטור MMC

MA – משפטים, אוניברסיטת בר אילן.

BA – מנהל עסקים בהתמחות מימון, הקריה האקדמית אונו.                          

מוסמכת כדירקטורית, אוניברסיטת בר אילן.

רו״ח רעות שילה, שותפה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו״ח רעות שילה, שותפה
סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח רעות שילה שותפה ומנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי בפירמת בן דוד שלוי קופ. רעות הצטרפה למשרד בשנת 2005, והתקדמה בתפקידים השונים במשרד, עד למינויה לשותפה בשנת 2013. במסגרת תפקידיה השונים בפירמה, צברה רו"ח רעות שילה ניסיון מגוון ומעמיק בביקורת פנימית וחקירתית, ביקורת בחשבויות משרדי ממשלה, ביקורת דוחות כספיים של משרדי ממשלה ובביקורת חיצונית ופנימית ברשויות מקומיות. כמו כן, משמשת כמעיינת מטעם משרד הפנים בדוחות כספיים של רשויות מקומיות.

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף | סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש, שותף
סקטור אלכ״רים

רו"ח גלבוע ויספיש שותף מנהל סקטור עמותות ומלכ"רים. מומחה בטיפול לקוחות המגזר השלישי, מומחה בהכנה וליווי תוכניות הבראה וגופים בקשיים פיננסיים ואחראי על יעוץ חשבונאי ניהולי ומיסויי למוסדות ציבור. חבר הועדה "לטיפול בנושא מלכ"רים עמותות והמגזר ההתנדבותי" מטעם לשכת רואי החשבון משמש כמבקר פנים וחבר ועד מנהל במספר גופים עסקיים ומלכ”רים. בנוסף משמש כסגן נשיא ויו"ר ועדת הכספים של לשכת המבקרים הפנימיים IIA

BA – "חשבונאות ניהולית ומערכות מידע" בהצטיינות בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב" תעודת הוראה להוראת המדעים והטכנולוגיה בבתי ספר העל יסודיים.

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה | סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג, שותפה בכירה סקטור ממשלתי ציבורי

רו"ח סיגלית סייג שותפה בכירה
מנהלת הסקטור הממשלתי/ ציבורי, שותפה בניהול המחלקה הכלכלית לרבות זו המטפלת בהלוואות מקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
משמשת כיו"ר הבקרה התקציבית לקבוצות הליגות המקצועיות בהתאחדות לכדורגל.
גב' סייג כיהנה כנציגת משרד האוצר בצפון אמריקה ובשורה של תפקידים בכירים באוצר. ביניהם: סגנית בכירה לחשב הכללי,
לרבות ניהול תמיכות וכוח אדם באגף החשב הכללי.
כמו כן כיהנה כחשבת משרד העבודה והרווחה וחשבת המשרד לביטחון פנים.

MBA – במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

BA – בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן) שותף מייסד

ד"ר רענן קופ, רו"ח (משפטן)
שותף מייסד

רו"ח משנת 1988, מומחה בליווי פיננסי וייצוג בנקאי לחברות ועצמאיים, ביקורות פנים, מיסוי תאגידים, מיסוי מקרקעין, פירוקים, הקפאות הליכים וניהול חברות בקשיים פיננסיים.
סגן נשיא לשכת רו"ח, יו"ר וועד מרחב ירושלים וחבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל. חבר וועד מנהל תיאטרון "החאן", חבר וועד מנהל הקמארטה הישראלית, מרצה וחבר סגל במכללה האקדמית הדסה, יו"ר וועד "איגוד לוחמי ירושלים", מייסד וחבר וועד מנהל עמותת "סלע", משמש כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון. כמו כן מנגן בסקסופון וחבר בלהקת הביג בנד הירושלמית.

PHD , MBA – מנהל עסקים, התמחות בהתנהגות ארגונית,Newport University, CA.

LLM – מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

רו"ח יואל שלוי, שותף מייסד

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית –                The Leading Edge Alliance.

מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב.

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו"ח יואל שלוי הינו מומחה בהערכות שווי, בדיקות פיננסיות וליווי של חברות ציבוריות. עובד לשעבר של רשות המיסים, ובעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות המס. מומחה בטיפול בארגונים ועצמאיים ובפתרון סוגיות מיסוי. שימש בעבר כמרצה במחלקה לחשבונאות באוניברסיטה העברית. חבר ומייסד מוסדות ללא מטרות רווח בירושלים בעיקר בתחום החינוך.

נציג המשרד ברשת הבינלאומית The Leading Edge Alliance
מתמחה בטיפול בסוגיות מיסוי ודיווח הקשורות לאזרחי ארה"ב

MBA –  מוסמך המנהל עסקים, האוניבריסטה העברית.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניבריסטה העברית.

רו״ח עובד בן דוד, שותף מייסד, שותף מנהל

רו"ח עובד בן דוד ייסד את פירמת בן דוד ושות' בשנת 1994. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראית חשבון, מומחה בביקורת פנימית וחיצונית במשרדי ממשלה, ביקורות ברשויות מקומיות, ביקורות ויעוץ מיסויי לחברות ועצמאים, פירוקים ותוכניות הבראה לגופים גדולים.

רו"ח עובד בן דוד שימש כמרצה בתחום החשבונאות הפיננסית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. שימש בעבר ראש החוג לראיית חשבון בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון לב". שימש כחבר בוועדה לקביעת תקנים חשבונאיים ממשלתיים.

שימש כיו"ר דירקטוריון חברת אשר”א – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

שימש כיו"ר ועדת כספים בחברה הממשלתית "עמידר", החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.

BA – כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

דניאל כהן-2

רו"ח דניאל כהן | מנהל מחלקת מיסים

רו"ח דניאל כהן, מנהל מחלקת מיסים

רו״ח כהן דניאל הינו אחד ממומחי המיסים המובילים במשק.
את תחילת דרכו המקצועית התחיל דניאל כמפקח שומה בתפקיד שומה ירושלים, לאחר מכן שימש כרכז חוליית חברות בפקיד שומה ירושלים 3. בשלוש השנים האחרונות שימש דניאל כמנהל תחום במחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המיסים וכן כרפרנט מקצועי של פקיד שומה ירושלים ופקיד שומה אשקלון. במהלך עבודתו ברשות המיסים דניאל כיהן בתפקידים שונים, היה חבר בוועדות שונות והיה מעורב בכתיבת חוזרים ועמדות מקצועיות. ככל שדניאל התקדם בסולם
התפקידים הוא צבר ידע מקיף וניסיון רב בתחום המיסים, כגון: תכנון מס לעצמאים וחברות, בדיקת חשיפות מס וליווי עסקאות בחברות גדולות וכן טיפול בסוגיות מס מורכבות הן בתחום המיסוי הישראלי והן בתחום המיסוי הבינלאומי.

לדניאל מומחיות ייחודית בתחום המיסוי של מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, בנוסף דניאל מרצה בכיר בקורסי המיסים בחוג לחשבונאות במרכז האקדמי לב ומרצה בכיר בקורסים שונים בתחום המיסים וכן נמנה על צוות ״מומחי כל מס״ מקבוצת חשבים (אתר בו מומחי מס מכווינים רו״ח אחרים).

BA – חשבונאות ומערכות מידע.

MBA – משפטים.