מחלקת ניהול סיכונים וציות בפירמת בן דוד שלוי קופ מספקת מגוון רחב של שירותים בתחום הסיכונים הפיננסיים. צוות העובדים במחלקה כולל בעלי ניסיון רב בניהול סיכונים הן בהיבטים תאורטיים, כגון בנייה ותיקוף מודליים סטטיסטים לצורכי אמידת הסיכונים,  והן בהיבטים רגולטוריים.
תחומי הפעילות במחלקה:

ביקורת ניהול ובקרת סיכונים פיננסיים

במסגרת מתן שירותי ביקורת ניהול סיכונים המחלקה ערכה עבור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ביקורות ניהול סיכונים בקרב הגופים המוסדיים, לרבות חברות מנהלות קופות גמל ופנסיה וחברות ביטוח. במהלך הביקורת נבדקו נושאים הבאים:

  • עמידה בדרישות הרגולטוריות (חוזרים של אגף שוק ההון)
  • בחינת מדיניות ניהול סיכונים פיננסים
  • הגדרת תפקידים והפרדת סמכויות בין דירקטוריון וועדותיו לבין הנהלת חברות
  • בחינת תהליכי זיהוי והערכת הסיכונים הפיננסים
  • בחינת תהליכי בקרה של סיכונים פיננסים לרבות בחינת נהלים ותאמתם למדיניות ניהול הסיכונים בגופים המבוקרים
  • בחינת מידת מעורבותו של מנהל סיכונים בתהליכי קבלת החלטות בגופים המבוקרים

מתן ייעוץ  בתחום סיכוני השוק

בשנים 2013-2014 המחלקה נתנה ייעוץ בנושא סיכוני שוק ונזילות לאגף הביקורת של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. הייעוץ ניתן לצורכי הכנת צוות הביקורת של האגף לבחינת שלמות המדיניות והמגבלות הכלולות בה, תפקוד הדירקטוריון בתחום ניהול סיכונים, ניהול שוטף של סיכוני הריבית, הליכי פיקוח ובקרה, הלימות המודל הפנימי למדידת סיכון הריבית, קיום הליכי תיקוף ביחס למודל, בחינת החשיפה בתרחישי קיצון, תפקוד הביקורת הפנימית ועוד. הייעוץ בחן את הנושאים הבאים:

  • בחינת היבטים שונים של פריסת יתרות עו"ש זכות לצורכי ניהול סיכוני הריבית והנזילות, לרבות התייחסות לניהול נכסים והתחייבויות, סקירה של פרקטיקה מקובלת לבחינת סיכוני נזילות לרבות המלצות באזל III בעניין הנזילות
  • אפיון עקומי התשואה המשמשים להיוון הנכסים/התחייבויות של הבנק, תוך התייחסות לסוג העקום, הבחנה בין נכסים והתחייבויות והבחנה בין סוגי נכסים. סקירה של פרקטיקה מקובלת בגופים בנקאים בעולם, בחינה והשוואת נתונים ישראלים ועולמיים המשמשים לאמידת עקומי התשואות לפי רמות סיכון אשראי שונות, יעוץ באדפטציה של מתודולוגיה בינלאומית לשוק הישראלי.
  • בחינת השלכות של פירעונות מוקדמים במשכנתאות ובהלוואות הן על סיכוני נזילות והן על סיכוני הריבית, תוך השוואה בינלאומית של שוק המשכנתאות, בחינת מנגנונים לפירעונות מוקדמים לרבות התייחסות להיבטים צרכניים, סקירת מודלים  ומתן המלצות לאמידת סיכון לפירעון מוקדם.

בניית מודלים סטטיסים לצורכי אמידה סיכוני השוק וסיכוני אשראי

במסגרת מתן שירותי יעוץ המחלקה מציעה שירותים של בנייה מודלים לאמידת סיכוני השוק, לרבות בניית תרחישי קיצון המבוססים על אירועים היסטוריים (משבר 2008) ותרחישים תאורטיים, מודלים סטטיסטיים לאמידת סיכוני השוק (VaR, EaR, CVaR), מודלים סטטיסטיים לאמידת סיכוני אשראי לרבות אמידה של הסתברות לחדלות פירעון, הפסד בהינתן חדלות פירעון ותוחלת ההפסד הכוללת.

תיקוף מודלים סטטיסטיים בהתאם לדרישות רגולטוריות

במסגרת ביקורת ניהול סיכונים המחלקה מציעה שירותי תיקוף מודלים  סטטיסטיים, שבאמצעותם הגופים הפיננסיים אומדים את סיכוני השוק (VaR, EaR, CVaR) וסיכוני אשראי. תיקוף המודלים הוא תהליך שמטרתו הערכת הדיוק של אומדני המודל, ובמסגרתו מוגדרים גם נהלי הפיקוח והבקרה המבטיחים שמירה על דיוק האומדנים. תהליך תיקוף מודל לא רק שמגביר את אמינות המודל, אלא גם מקדם שיפורים והבנה טובה יותר של חוזקות וחולשות המודל בקרב ההנהלה ובקרב קבוצות המשתמשים.