המחלקה המוניציפאלית במשרדנו מטפלת במגוון רחב של סוגיות  הנוגעות לרשויות מקומיות ולפיקוח עליהן. צוות העובדים במחלקה מתמחה הן בהיבטים החשבונאיים והן בהיבטי התשתית החוקית המורכבת המסדירה את פעילות הרשויות המקומיות לסוגיהן.

תחומי הפעילות במחלקה:

ביקורת פנימית מטעם מבקרי הפנים ברשויות המקומיות

במסגרת ביקורות אלו נבדקים נושאים המתייחסים למכלול ההיבטים בפעילות הרשות המקומית בהתאם לדרישות מבקר הפנים כגון: ביקורת תהליכים, ביקורת תפעולית, ביקורת במחלקות שונות ברשות ובמגוון נושאים רחב, בדיקה וכתיבת נהלים, ביקורת בעמותות עירוניות, ביקורת בוועדים מקומיים וכדו'.

ביקורת דוחות כספיים ברשויות מקומיות

המחלקה מספקת שירותי ביקורת דוחות כספיים ברשויות מקומיות מטעם משרד הפנים החל משנת 1985, למגוון רחב של רשויות מקומיות,  לרבות לעיריות הגדולות בישראל עיון- תפקיד המעיין הינו לבדוק ולאשר למשרד הפנים שהדוחות אשר נערכו ע"י משרדי רואי חשבון עומדים בכל הדרישות של  משרד הפנים הן מבחינה מקצועית והן מבחינת העריכה. עובדי המחלקת משמשים כמעינים מטעם  המאגף לביקורת רשויות מקומיות במשרד הפנים.

חיוב אישי לנושאי משרה ברשויות מקומיות

פקודת העיריות קובעת סמכות להטלת חיוב אישי על נושאי משרה ברשויות מקומיות בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות המקומית. הפעלת הסמכות לחיוב אישי מתבצעת בהתאם לנוהל ואמות מידה המפורסמים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. פירמת בן דוד שלוי קופ מבצעת ביקורות ברשויות מקומיות מטעם היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים.

עיון

עובדי המחלקה משמשים כמעיינים מטעם המחלקה לחיוב אישי במשרד הפנים, אשר תפקידם לשמש מנחים מקצועיים למבקרים המבצעים ביקורת חיוב אישי. תפקידם של המעיינים הינו ללוות את  המבקרים בכל שלבי הכנת הדוח, לרבות מענה לסוגיות מקצועיות ומשפטיות, הנחייה במקרים של אי שיתוף פעולה מטעם הרשות המקומית המבוקרת ובדיקת אופן כתיבת ועריכת הדוח.

ביקורות נוספות ברשויות המקומיות

המחלקה מספקת שירותי ביקורת נוספים גם למשרדי ממשלה ולגופים אחרים המבצעים ביקורת בתחום המוניציפאלי.

חשבות מלווה מטעם משרד הפנים

מעקב וליווי אבני דרך שנקבעו במסגרת תוכנית ההבראה שנחתמה בין המועצה המקומית לבין משרד הפנים, עריכת דוחות חודשיים למשרד הפנים הכוללים נתונים כספיים ותקציר של מעקב אחר אבני הדרך מול הביצוע של המועצה, נוכחות בוועדות מכרזים, נוכחות בוועדת רכישות, ישיבות שבועיות עם מנהל הרכש והגזבר, אישור וחתימה על העברות כספים בין חשבונות הבנקים ועוד.

צוות מנהלים: עובד בן דוד- רו"ח, רעות שילה- רו"ח, מיכל גב- רו"ח, לימור פנירי- רו"ח.