הנחיות בדבר שינוי שיעור המע"מ

החל מיום 1/9/2012 צפוי שיעור המע"מ לעלות מ- 16% ל-17%, חיוב מע"מ בשיעור של 17% יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מ-01/09/2012.

להלן פירוט של מועדי החיוב במס בעסקאות שונות:

מכירה/רכישת טובין

במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה ועל כן:

  • טובין שנמסרו לקונה לפני ה- 01/09/2012 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16% גם אם טרם שולמה התמורה.
  • טובין שנמסרו ביום 01/09/2012 ואילך תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני ה- 01/09/2012.

מתן שירותים

בשירות חל החיוב במס עם נתינתו, ועל כן   שירות שניתן לפני 01/09/2012 יחויב במע"מ בשיעור של 16%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר אותו מועד.

שירות שניתן ביום 01/09/2012 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

שירותים הניתנים על ידי בעלי מקצועות חופשיים (כגון עו"ד ורו"ח) וכן עסקאות של מתן אשראי, מתחייבים על פי החוק במס לפי בסיס מזומן, ועל כן. תקבולים שיתקבלו לפני 01/09/2012 יתחייבו במס של 16%, ואילו תקבולים שיתקבלו ביום 01/09/2012 או לאחריו יתחייבו במס של 17%.

דמי מנוי

על עסקאות של דמי מנוי מוטל חיוב במע"מ על בסיס מזומן, ועל כן:

  • כאשר דמי המנוי לעיתון וכד', שולמו לפני ה-01/09/2012 – יחול על העסקה מס בשיעור 16%, גם אם העיתון יתקבל לאחר 01/09/2012.
  • כאשר דמי המנוי משולמים בתשלומים לאורך תקופת המנוי, עבור כל סכום שישולם לאחר ה-01/09/2012 יחול מס בשיעור 17%.

 

השכרת נכסים

על השכרת נכסים מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום על הסכום שהתקבל, ועל כן, לדוגמא: כאשר על פי הסכם השכירות נקבע כי התמורה תשולם שנה מראש ומועד התשלום הינו לפני ה- 01/09/2012 יחויב תשלום זה במע"מ בשיעור של 16%, כל תשלום שישולם לאחר ה- 01/09/2012 יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

הוצאת חשבונית

יש להדגיש כי המועדים הרלוונטיים לעניין שיעור המס הם המועדים כפי המפורט לעייל ולא מועד הוצאת החשבונית.

הודעת זיכוי

הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 16%, תוצא אף היא בשיעור של 16%, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר ה-01/09/2012.

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.