פעימה שנייה – דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ

מאת: גב' לירון אדרי

רשות המסים שלחה בימים אלו מכתבים לכ-80,000 עוסקים, מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר ומוסדות כספיים, בדבר הצטרפותם לחובת הדיווח המפורט למע"מ החל בדוח ינואר 2011. זאת, על-פי הרפורמה בדיווחים המקוונים למע"מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע"מ כמפורט בחוק ההתייעלות הכלכלית מיולי 2009.
אוכלוסיית העוסקים שתצטרף למעגל המדווחים, הינה עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה אשר מחזור עסקאותיהם השנתי יעלה בשנת 2010 על 100,000 ש"ח, וכן אוכלוסיית העוסקים המנהלים חשבונות בשיטה החד צדית אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2010 גבוה מ-4 מיליון ש"ח. המכתבים לעוסקים נשלחו על סמך אומדן, ואין באי קבלת מכתב בכדי לפטור את חייבי הדיווח המפורט מחובת דיווח זו.
הדוח יוגש באופן מקוון במבנה אחיד שהוגדר לשם כך (הנחיות מפורטות מופיעות באתר רשות המסים), כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. עוסקים שבכוונתם להגיש את הדיווחים במישרין (ולא באמצעות מייצג) לרשות המסים, צריכים לוודא כי מותקנת אצלם גרסה עדכנית של תוכנת הנהלת חשבונות וכי יש בה אפשרות להפיק את הדוח במבנה הנדרש. כמו כן, על העוסקים האמורים לעיל להצטייד בכרטיס חכם לצורך הגשת הדיווחים חתומים אלקטרונית.
למייצגים, קיימת אפשרות לדיווח באינטרנט עבור מיוצג באמצעות הכרטיס החכם של המייצג. לפיכך גם מייצג שאינו מקושר לשע"מ יכול לדווח באינטרנט בעבור עוסקים הרשומים במאגר שע"מ כמיוצגים על ידו.
לצורך קבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפנות למשרד רו"ח בן דוד ושות', לידי גב' לירון אדרי – מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות בטלפון 02-5005543, או בדואר אלקטרוני: liron@bdsk.co.il.

 

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.