החזר בלו על סולר

מאת: רו"ח תהילה פאר

החזר בלו על סולר – דברי הסבר

בהתאם לצו הבלו על דלק (פטור) התשס"ה – 2005, הונהגה רפורמה במיסוי משק האנרגיה אשר החלה ב 1 בספטמבר 2005, ע"פ הצו הועלה הבלו על הסולר בהדרגתיות עד להשוואתו לזה המוטל על בנזין.

על מנת לצמצם את הפגיעה במספר קבוצות משתמשים מוגדרות, הנמנות על הסקטור העסקי, הופעל מנגנון החזרים סלקטיבי על בסיס מודלים כלכליים.

עוסק הזכאי לקבלת החזר יגיש דו"ח תקופתי, כפי שנקבע בהתאם להיקפי פעילות, ובו דרישה להחזר בלו על סולר ששימש לייצור הכנסה ע"פ השיעורים שנקבעו בצו. דברי הסבר יובאו להלן.

הזכאים להחזר

עוסקים הרשומים כעוסק מורשה במס ערך מוסף יהיו זכאים להחזר בלו ששולם על סולר לגבי רכבים או ציוד ששימשו לייצור הכנסה מחשבוניות מס שהוצאו להם כדין ע"י עוסק שעיסוקו מכירת דלק.

ההחזר לא יעלה על תקרות שיקבעו ויפורסמו ברשומות.

סוגי הזכאות

 • המשמש כחומר בעירה לייצור במפעל תעשייתי.
 • המשמש ספינת דיג.
 • המשמש לציוד הנדסי.
 • המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף:
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר לבעל רישיון מוביל.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג.
 • אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג.
 • טרקטור המשמש רק לצורכי חקלאות.
 • המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף:
 • מונית.
 • אוטובוס ציבורי זעיר.
 • רכב הוראת נהיגה.

 

אופן הדיווח והרישום בדוח

עוסק זכאי ידווח דו"ח תקופתי ובו יפרט בעמודת מספר רישוי את מספרי הרישוי של הרכבים/ציוד ששימשו בייצור הכנסה, בעמודת הצריכה את כמות הליטרים של הסולר שנצרכה לכל רכב/ציוד בנפרד ואת סכום הבלו הכולל להחזר.

 

דוגמא לאופן מילוי דו"ח תקופתי:

בתקופת הדו"ח לזכאי להחזר בלו, שני כלים בלבד המשמשים לייצור הכנסה, רכב מסחרי אשר צרך 1000 ליטר לתקופה ומונית שצרכה 800 ליטר לתקופה.
בפברואר 2010 היה הבלו על הסולר 2.5 ₪ לליטר. ההחזר לתקופת הדוח לרכב מסחרי הוא 1.25 ₪ לליטר, כלומר 50% החזר. ולמונית 1.14 ₪ לליטר, כלומר 45.6%. (לתקופה האמורה בלבד. שיעורי החזר הבלו ישתנו לפי האמור בצו.)

הדרישה להחזר תהיה כדלקמן:
רכב מסחרי    1,250 = 1.25X1000
מונית                 912 = 1.14X800
סה"כ דרישה להחזר 2,162 ₪.

 

מועדי דיווח

דו"ח תקופתי להחזר בלו (חודשיים או ארבעה חודשים) יוגש בין הראשון לחודש ל- 15 בחודש שלאחר התקופה המתייחסת בדו"ח.
ההחזר יתבצע לחשבון הבנק של הזכאי לפי הרשום במס ערך מוסף עד 30 יום לאחר הגשת הדו"ח, אלא אם עוכב מסיבות המפורטות בצו. אם לזכאי אין חשבון בנק בקובץ מע"מ, עליו לפנות לתחנת מע"מ בו מתנהל תיקו ולעדכן נתון זה.

 

מסלולי דיווח

מיצגך הרשום לצרכי מע"מ הינו המייצג גם לצורכי החזרי בלו על סולר.
א. עוסק זכאי שיש לו עד חמישה רכבים/ציוד, ידווח דו"ח לתקופת שימוש בת ארבעה חודשים באחת מן הדרכים הבאות:
משלוח בדואר.
שאילתא באמצעות מייצג המחובר לשע"מ.

ב. עוסק זכאי, שלו למעלה מחמישה רכבים/ציוד, ידווח דו"ח לתקופת שימוש בת חודשיים באמצעות מדיה מגנטית (תקליטור) שתכלול פרטים על מספרי רישוי הרכבים, כמות ליטרים וסכום דרישה להחזר. קליטת דוח באמצעות תקליטור תעשה ביחידות המע"מ או אצל מייצג מקושר לשע"מ.
אפשר להגיש דוחות דרך האינטרנט להחזר בלו על סולר – יישום בפיתוח.
כמו"כ, ישנו מוקד טלפוני לפניות ושאלות בנושא, המוקד אף מעדכן במענה קולי אוטומטי את שיעור הבלו וההחזר המעודכן לתקופה הנוכחית לכל סוגי הרכבים/ציוד.
מספר המוקד: 02-5687800

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.