תיאום מס

מאת: רו"ח עובד בן דוד ורו"ח איילת שגב

א. כללי

תיאום מס הכנסה נועד לאדם שעבד ביותר ממקום עבודה אחד בו זמנית, או לאדם שפוטר או החליף מקומות עבודה במהלך שנת המס, זאת כדי להימנע מתשלום גבוה מדי או בכפל של מס הכנסה.

על שכירים או אנשים המשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות, כפי שיפורט להלן, יש לבצע תיאום מס ולדווח למס הכנסה על עבודה נוספת, שממנה ינוכה מס בשיעור נמוך יותר מאם לא היה מדווח למס הכנסה.

על פי החוק חייב כל אדם בעל הכנסה נוספת, מלבד ההכנסה ממקום עבודתו העיקרי, לשלם מס מרבי (45% נכון לשנת 2011) על ההכנסה הנוספת אלא אם כן ביצע תיאום מס כאמור אצל פקיד השומה.

בתאום המס יש להתייחס לכל התשלומים המשולמים לעובד כולל ההפרשות הסוציאליות וכל הטבות המס כולל נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום.

תאום המס נעשה אצל פקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור מגוריו של הנישום.

נציין כי במילוי טופס 101 (להלן –"הטופס") בתחילת כל שנת מס או בעת ההצטרפות למקום עבודה חדש מצוין בטופס בסעיף ה' פרטים על הכנסות נוספות. אין להסתיר מהמעביד או מרשויות המס עובדת מקור הכנסה נוסף.

כאשר מדווחים למעסיק השני כי אנו עובדים בעוד מקום עבודה, כל עוד לא המצאנו עבורו אישור על תיאום מס מפקיד השומה, המעסיק השני מחויב לנכות ממשכורת העובד שיעור מס מירבי החל על יחיד העומד על 45% בשנת המס 2011 וזאת עד להמצאת תאום המס.

מומלץ לבצע בדיקה שנתית להחזרי מס במקרים בהם קיימת סבירות כי נוכה מס הכנסה ביתר ו/או לא בוצע תיאום בזמן.

ב. מי צריך לעשות תיאום מס?

– שכיר המועסק בשני מקומות עבודה או יותר;

– מי שאינו שכיר;

– מי שלא עבד בחלק משנת המס;

– מי שהחליף מקומות עבודה במהלך שנת המס;

– נשואים בשנית המשלמים מזונות לגרושתם;

– תושבי קבע ביישוב המזכה בהנחה;

– משלמי ביטוח חיים, ביטוח שארים או קופת גמל קצבה.

תיאום מס לשכירים בעלי שתי הכנסות או יותר

שכירים המקבלים משכורת משני מקומות עבודה שונים ויותר או שבנוסף למשכורת מקבלים גם תמיכה ממשלתית כגון: קצבת פרישה, קצבת ילדים או כל קצבה אחרת.

כמו כן במקרים בהם יש לשכיר הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה ובנוסף קיבלו במהלך שנת המס הכנסה נוספת, זמנית או חד פעמית.

אם שכירים העונים על קריטריונים אלו לא יערכו תיאום מס ינוכה מההכנסה הזמנית/חד פעמית מס מרבי.

ההכנסות הזמניות או החד-פעמיות שעבורן יש לבצע תיאום מס הן:

– משכורת;

– שכר סופרים;

– שכר מרצים;

– שכר אמנים;

– תשלום עבור שירותי משרד;

– קצבת פרישה;

– שכר עבור בוחנים (עצמאיים ולא שכירים).

תיאום מס למי שאינו שכיר

למי שאינו מועסק כשכיר, אולם עובד בעבודות תקופתיות בעבור מעסיק אחד או יותר (לדוגמה: פרילנסרים שאינם עצמאים), עליו לבצע תיאום מס ולהגיש טופס אישור ניכוי מס במקור למקומות העבודה בהם הועסק.

יש לשים לב שאישור ניכוי המס שמוציא העובד תקף אך ורק למעסיקים הרשומים בו ולסכום ההכנסה המעודכן. אם במהלך השנה יתבקש העובד לעדכן את הנתונים, הוא יאלץ לבצע תיאום מס חדש ולקבל אישור ניכוי מס המתאים לשינוי במצבו.
את תיאום המס ניתן לבצע באמצעות מילוי טופס 116 או באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס.

תיאום מס למי שלא עבד בחלק משנת המס או שהחליף מקום עבודה-

לעובד שעזב את מקום עבודתו או פוטר ולא עבד בחלק משנת המס או אם החליף מעסיקים כדאי לבצע תיאום מס באחד משני התנאים הבאים:

– חלף זמן בו היה ללא עבודה בין אם קיבל דמי אבטלה או לא.

– העבודה החדשה שמצא היא בשכר נמוך מהעבודה הקודמת.

מומלץ לבצע תיאום מס בעיקר כדי שניתן יהיה לקבל החזרי מס בגין החודשים שבהם היה העובד מובטל.

תיאום מס במקרה של הכנסה חלקית במהלך השנה אפשר לבצע ישירות באמצעות המעביד. יש להגיש למעסיק את חלקו האחורי של טופס 101, שאותו מקבלים מהמעסיק בתחילת העבודה או בתחילת שנת המס. המעסיק יכול להקטין את המס המנוכה מהמשכורת בהתאם למספר החודשים בהם לא הייתה לעובד הכנסה.

תיאום מס באמצעות פקיד השומה ניתן לבצע אם בחלק מהשנה לא הייתה הכנסה ממשכורת אלא הכנסה מאחד מהגורמים הבאים:

– תגמולים למשרתים במילואים;

– דמי לידה;

– מי פגיעה בעבודה;

– דמי אבטלה;

כדי לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס יש למלא טופס 116.

ג. איך מבצעים תיאום מס?

תיאום מס והקלות במס ניתנים רק לשנת המס בה מגישים את הבקשה.

ניתן לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס במספר דרכים:

הורדת טופס 116 מהאתר או מילוי הטופס במחשב, הדפסת הטופס והעברתו בדואר או בפקס לפקיד השומה.

כיצד ממלאים את טופס 116?

יש להקפיד על מילוי הסעיפים הבאים:

– פרטים אישיים

– פרטים על בן/בת הזוג והכנסתו/ה

– פרטים על ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה. (שם, מספר תעודת זהות ותאריך לידה של הילדים בתנאי שטרם מלאו להם 19 שנה בשנה בה מבקשים לבצע תיאום מס)

– סוג הכנסה:

א. יש לפרט את כל סוגי ההכנסה בשנת המס.

ב. יש לציין במקום הראשון בטבלה את המעביד העיקרי, שמשלם הכנסה קבועה.

ג. אם ההכנסה היא מסוג שכר סופרים, שכר אמנים וכו', יש לציין זאת במפורש בתיבת סוג ההכנסה.

ד. אם אין הכנסה קבועה ממשכורת ומקבלים קצבה, יש לציין את שם המוסד הממשלתי המעניק קצבה בתור המעסיק העיקרי.

– מספר תיק ניכויים

יש למלא את המספרים של תיקי הניכויים של המעסיק. אם יש יותר ממעסיק אחד, יש למלא את פרטי כל המעסיקים בשורות נפרדות. מספר תיק הניכויים מתחיל בספרה 9 ומופיע בתלוש השכר.

– דירוג המעביד

המעביד העיקרי הוא זה המשלם הכנסה קבועה. אם אין הכנסה קבועה ומקבלים קצבה באופן קבוע, משלם הקצבה ייחשב כמעביד הקבוע ואותו יש לרשום ראשון בטבלה.

– תקופת ההכנסה בשנת המס

יש לרשום את מספר החודשים בהם התקבלה הכנסה בשנה עבורה מבקשים לעשות תיאום מס. שנת מס נמשכת מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר של אותה שנה.

– הכנסה ברוטו חודשית

יש להכפיל את סכום המשכורת החודשית במספר החודשים בהם התקבלה הכנסה במהלך השנה.

– הכנסה ברוטו שנתית משוערת

יש לשער מהו סך כל ההכנסה שתתקבל מתחילת שנת המס (מינואר של אותה שנה) ועד סופה (חודש דצמבר) מהמעסיק/ים.

– הצהרה

לפני שמגישים את הבקשה יש לבדוק כי אכן יש חתימה על ההצהרה בחלק התחתון של הטופס ונרשם התאריך.

מסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה:

  1. יש לצרף לטופס 116 את המסמכים הבאים:תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל מקומות העבודה, של כל החודשים עבורם מבוקש התאום;
  2. במידה ואין תלושי שכר יש לצרף מסמך מעביד המציין את אופן ההעסקה ואת השכר;
  3. אם מבקשים לערוך תיאום והקלות במס בתחילת השנה, יש להביא תלוש משכורת של חודש דצמבר של שנת המס הקודמת;
  4. אישורים על תשלומים אחרים שהתקבלו כגון שכר מרצים, שכר סופרים ושכר אמנים;
  5. אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה.

אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים שנמסרו, יש להודיע על כך למי שערך את תיאום המס או נתן את ההקלה במס.

את טופס 116 המלא יש להגיש במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום המגורים בצירוף מעטפה עם השם והכתובת שאליה מבקשים לשלוח את תיאום המס.

באתר רשות המסים ניתן למצוא את רשימת פקידי השומה ואת שעות קבלת הקהל והכתובות של משרדי הרשות למסים על פי חלוקה לאזורים השונים בארץ.

בתקופות עומס (בעיקר בחודשים ינואר-מרץ) יש להשאיר את הטופס במעטפה במשרדי הרשות למסים.

בתום התהליך יתקבלו מפקיד השומה אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה. את האישורים יש להעביר למעסיקים השונים.

ד. לאן פונים

חישוב המס והגשת בקשה באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס באתר רשות המסים.

מי יכול לבצע תיאום מס באמצעות המערכת?

– מי שיש לו הכנסה ממשכורת או משכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 188,544 לשנה;
– מי שיש לו הכנסה מקצבת פרישה;
– מי שיש לו הכנסה מסוגים שונים, כמו: שכר אומנים, שכר מרצים וכו';
– מי שמבקש הקלות או זיכויים מהסוגים הבאים: נקודת זיכוי תושב, זיכוי לאישה, זיכוי עבור ילדים, זיכוי עבור משפחה חד הורית וזיכוי עבור בן זוג ללא הכנסה.

מי לא יכול לבצע תיאום מס באמצעות המערכת?

– בעל הכנסה מסוג אחר;
– מי שמבקש הקלות שלא נמנו ברשימה למעלה (פטור לקצבה, פטור לפיצוי פרישה וכו');
– מי שהכנסותיו עולות על 188,544 לשנה;
– מי שעשה תיאום מס בשנה הנוכחית, באמצעות המערכת המקוונת, באמצעות פקיד שומה או באמצעות מייצג מוסמך.

במקרים אלה יש לפנות למשרד פקיד השומה לביצוע תיאום מס.

ביצוע תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות מייצגים

מייצגים הם רואי חשבון או יועצי מס המחוברים לשע"מ (מחשב מס הכנסה) ורשאים לייצג אזרחים בתחום עריכת תיאומי מס תמורת תשלום. תיאומי מס באמצעות מייצגים מוגבלים לעובדים שהכנסתם ממשכורת נמוכה מ-144,000 ₪ בשנת המס ורק עבור סוגי ההכנסה הבאים:

– משכורת;

– שכר דירקטורים;

– שירותים ונכסים;

שכר סופרים;

שכר מרצים;

שכר אמנים;

שירותי משרד;

– מורי דרך;

ספורטאים עצמאיים;

בוחנים;

– קצבאות.

כדאי לדעת:

ניתן להגיש בקשה לתיאום מס עד 6 שנים אחורה, כלומר בשנת 2011 ניתן להגיש בקשה לתיאום מס לשנים 2005 ואילך.

אין סכום מינימלי המחייב תיאום מס. סף המס נקבע בעת עריכת תיאום המס.

ייתכן שתיאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה, אולם עדיין חייבים לערוך תיאום מס.

תיאום דמי ביטוח לאומי

שכירים שמקבלים משכורות ממספר מקומות עבודה או מקבלים פנסיה בנוסף למשכורתם, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח לאומי שנגבו יתר על המידה.

תיאום דמי ביטוח לאומי מיועד לשכירים שמקבלים שכר משני מקומות עבודה או יותר ושכרם אצל המעסיק העיקרי נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק (שנכון להיום עומד על 4,984 ש"ח). מי ששכרו אצל המעסיק הראשי גבוה מ-60% מהשכר הממוצע כבר ניצל את מלוא הניכוי בשעור המופחת, ולכן אינו זקוק לביצוע תיאום דמי ביטוח.

איך מבצעים תיאום ביטוח לאומי?

החל ממרץ 2011, ניתן להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח לאומי דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר, יוכל לבצע באתר האינטרנט את חישוב סכום ההחזר המגיע לו ולקבל אותו בחשבון הבנק שלו.

כדי למנוע בעתיד את ניכוי היתר של דמי הביטוח ואת הצורך להחזר כספים, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, ולמסור את האישור למעסיק שלו.

המעסיק ינכה מהעובד את דמי הביטוח בהתאם.

מי זכאי לתיאום דמי ביטוח?

– עובד אצל שני מעסיקים או יותר;

– מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר;

– מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.

ובלבד שהוא עונה על אחד התנאים האלה:

– הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60%השכר הממוצע – 4,984 ש"ח. (החל מה-1.1.11)

– הכנסתו מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח – 73,422 ש"ח. (החל מה-1.11)

 

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.